Почвени анализи

pochveni-analizi

Националната Почвена Служба извършва почвени проучвания, пробовземане и анализи на почвени проби в областите на земеделието и околната среда за всички заинтересовани страни – земеделски производители, животновъди, производители и разпространители на торове и препарати за растителна защита, индустриални компании, спортни площадки и съоръжения.

Почвените анализи включват изследването на основни почвени показатели, като:

 • механичен състав на почвените агрегати (отношение на песъкливите и глинестите фракции по целия почвен профил)
 • почвена киселинност (рН)
 • агрономична (хранителна) запасеност
 • наличие на карбонати и разпространението им по почвеният профил в дълбочина
 • наличие и запасеност с хумус
 • съдържание на тежки метали и замърсители в почвени и водни проби

Националната Почвена Служба предлага обосновани препоръки за торене на базата на съвместяване на почвени анализи и най-важните характеристики на почвата.

За разлика от повсеместно предлаганите препоръки за торене, без каквато и да е обвързаност на торовите норми с почвените характеристики, ние предлагаме и изграждаме нашите препоръки в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове, като обвързваме резултатите от почвените анализи, с моментната хранителна запасеност, с вида на културите които се отглеждат, с полученият и желаният добив и на-вече с почвените характеристики, така че фермера да получи максимално точна и вярна препоръка за торене.

Точната и вярна препоръка за торене има здрава икономическа логика, като осигурява достатъчен ресурс за правилното изхранване и развитие на земеделските култури, подържа почвеното плодородие и реализира значителни икономии от ненужно вложените количества тор.

Правилното пробовземане и вида на почвените анализи са от решаващо значение за успеха на всяко земеделско начинание и бизнес.

Националната Почвена Служба предлага пълният набор от дейности:

 • започвайки от теренното посещение и пробонабиране
 • извършване на почвените анализи
 • издаване на становище и разтълкуване на резултатите от почвените анализи
 • изготвяне на препоръки за торене
 • изграждане на почвена карта с основните и най-важни почвени показатели
 • оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място

По желание на фермера предлагаме цялата база данни с карти и показатели да бъде изградена в дигитален вид, напълно съвместим с широко използваните програми за визуализация и напълно интегрируем в прецизните GPS устройства на селскостопанските машини.