Почвено проучване

Почвено проучване

Детайлното почвено проучване е задължителна дейност при създаването на трайни насаждения, лозя, зеленчукови градини, етерично-маслени култури, парници и оранжерии.

Детайлното почвено проучване е основно средство за наблюдение и контрол на състоянието на вече създадени насаждения и посеви.

Детайлното почвено проучване е единствения инструмент за взимане на правилни и обосновани решения и мерки за въздействие върху развитието на земеделските култури.

Направете го преди покупката на земята!

Вече сте собственик – научете какво всъщност притежавате!

Защитете инвестиционното си намерение!

Земеделските земи са територии на естествената растителност, които човек е отнел за да отглежда земеделски култури. Така, естествената екосистема се превръща в агроекосистема. В не малко от случаите, тези земеделски култури не са съобразени с локалните почвени условия, което неминуемо ги превръща в неподходящи и водещи до значителни загуби в качеството и количеството на продукцията.

Правилната оценка на агроекосистемата (почва и прилежащ климат) дава възможност определени територии да бъдат определени като особено пригодни за отглеждане на пшеница, царевица, лозя и т.н. Ако разгледаме почвата от позицията на най-обикновения прагматизъм като основа, върху която развиваме земеделска дейност, би следвало да отбележим, че основните функции които изпълнява са следните:

 • Място за развитие на кореновата система
 • Място осигуряващо вода на растенията
 • Място осигуряващо хранителни вещества
 • Място осигуряващо почвен въздух
 • Място осигуряващо микробиологична дейност на полезни микроорганизми

Почвено проучванеВсички тези функции определят „естествения потенциал на почвата“ и са пряко свързани с морфологията и физикохимичните параметри на почвата: - гранулометричен състав, хумусно съдържание, дебелина на хумусния хоризонт, дебелина на почвата, почвена реакция, текстурна диференциация, каменистост, ерозия, строеж на почвения профил и т.н. Тези именно показатели отразяват същността на почвооброзувателния процес и обуславят формирането на почвеното плодородие за всяка една локална почвена разновидност.

Използването на естествения потенциал на почвата е единствения безплатен елемент при формиране на себестойността на земеделската продукция. Ето защо, избора на подходяща почвено климатична обезпеченост Ви гарантира по-висока ефективност на процесите при управлението на Вашето стопанство, както и по-висок и качествен добив при възможно най- ниска себестойност.

За това, Ние ще Ви помогнем да намерите възможно най-подходящото място за успеха на вашето инвестиционно намерение.

Какво Ви предлагаме ние?

 • Да проучим детайлно почвените различия на територията на вашето стопанство
 • Да анализираме прецизно и точно характеристиките на установените почвени различия
 • Да изготвим подробна Почвено-климатична характеристика на вашето стопанство с подробна информация за всички необходими за ефективното му управление почвено-климатични показатели и характеристики, като:
  - Климатични особености
  - Геология
  - Почвени различия
  - Качествена оценка за пригодност
  - Препоръки за торене
  - Подробна почвена карта
  - Бонитетна оценка за пригодност
 • Да изготвим прецизна дигитална почвена карта на представените във Вашето стопанство - почвени различия и техните характеристики
 • Да изградим пространствена ГИС база данни с всички почвени характеристики, придружаващи почвената карта на Вашето стопанство
 • Да мигрираме Вашите ГИС бази данни във подходящ формат за зареждане в прецизното GPS у-во на Вашите селскостопански машини