Околна среда и устойчиво развитие

Околна среда и устойчиво развитие

Националната Почвена Служба притежава отлична експертиза и позиция за решаване на най-предизвикателните нужди на обществото, включително и оценка на ефектите от екологичните въздействия, свързани с изменението на климата.

Ние се стремим да прилагаме иновативни решения на тези неотложни проблеми, като се стремим да превърнем и предоставим нашите умения и знания в услуга за устойчиво развитие на местно, национално и глобално ниво, както и да насърчим интердисциплинарните изследвания и обмен на опит в отговор на основните предизвикателства по отношение на устойчивостта, енергетиката, земеделието и околната среда, като ​​разработят и прилагат стратегии за устойчива околна среда.

Ние извършваме своите услуги с ясното разбиране за опазване на земите, водите, атмосферата и местообитанията, като работим съвместно с нашите партньори по проекти за околната среда, чрез насърчаването на чисти източници на енергия.

В тази връзка, ние от Националната Почвена Служба извършваме проектни и предпроектни проучвания и анализи относно:

  • Биопотенциала на почвената покривка и локалните климатични условия по региони за отглеждане на енергийни култури (култури за биодизел, биоетанол, биомаса).
  • Основни характеристики на средата (наклон, изложение, характеристики на почвата) за изграждане на инсталации от ВЕИ.
  • Характеристиките на почвената покривка (риск от ерозия, оценки на продуктивни качества, проекти за рекултивация и др.) под линейни продуктопроводи, газопроводи, електропроводи и др.
  • Оценката на замърсени терени с тежки метали, пестициди и радионуклиди, както и на нарушени терени следствие от рудодобив.
  • Прецизно ГИС (GIS) картиране, зониране и пространствени анализи на замърсени територии.
  • Картиране и оценка на агро-екологични зони (Agro-Ecological Zones - AEZ), застрашени местообитания и хабитати.