Кандидатстване по Мярка 214 - Агроекологични плащания

Кандидатстване по Мярка 214 - Агроекологични плащания

Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници.

Националната Почвена Служба извършва пълен набор от консултантски и приложни услуги по Мярка 214 - Агроекологични плащания, в частта Почвено проучване и пробовземане, Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите и Контрол на почвената ерозия.

Правилно проведената подготовка за кандидатстване по Мярка 214 е от изключителна важност, за всеки земеделски стопанин защото го обвърза с прилагането на дейности и спазването определени условия на управление на земеделската земя за относително дълъг период от време (5 години).

Ето защо, всяка неточност или неправилна преценка за избор на култура, схема на сеитбооборот, количества и норми на торене и др. още в първоначалният етап на кандидатстването по Мярката може да доведе до значителни загуби както по отношение на добивите, така и до редуциращи санкции свързани с плащанията по съответната Мярка.

Нашата цел е да предоставим на фермерите пълна и завършена услуга, която да им предостави възможно най-добри условия за развитие на стопанството, повишени качество и количество на добивите, напълно съобразявани с локалните почвено-климатични условия и изискванията за кандидатстване по Мярката.

Какво Ви предлагаме ние:

  • Да изготвим план и схема за вземане на почвени проби за агрохимичен анализ съобразно специфичните условия на Вашето стопанство (локални географски особености – наклон, изложение и надморска височина; местни почвени характеристики – дълбочина на почвената покривка, механичен състав, съдържание на хумус, почвена киселинности и др.)
  • Да извършим подробно почвено проучване , почвено пробовземане и картиране на почвената покривка във вашето стопанство.
  • Да изготвим план за диференцирано сеитбообращение и избор на подходящи култури за всеки парцел включен с сеитбооборот, съгласно установените характеристики на почвената покривка.
  • Да изготвим план за балансирано торене, изготвен на базата на направените през първата година почвено проучване агрохимичен анализ на земите.
  • Да извършим пробовземане и анализ на почвените проби, взети и извършени през четвъртата година на подпомагане, който се предоставя през петата година, заедно с подаването на заявление за плащане.
  • Да изготвим оценка и план за необходимите дейности и мероприятия в уязвимите зони за увреждане на почвената покривка (зони с повишен риск от ерозия, зони с повишен риск от преовлажняване и заблатяване, зони с лоши почвени условия – повишена почвена реакция, засоляване, уплътняване и др).
  • Да изготвим прецизна дигитална карта и схема на парцелите, точките на пробовземане, вида на подходящите култури включени в сеитбооборот, необходимите агротехнически и мелиоративни дейности за всеки парцел и т.н.

Кандидатстване по Мярка 214