Услуги

Услуги

Ако желаете да ползвате някоя от предоставяните от нас услуги - моля, да изпратите по мейл № на вашия парцел, БЗС или просто снимка на скицата на парцела на нашия е-mail, или да попълните и изпратите заявка от следния линк: заявка за предоставяне на услуги. А може просто да ни се обадите - ще се радваме да Ви бъдем полезни!

Препоръки за торене / Recommendations for application of fertilizers and lime

 • Изготвяне на План за балансирано торене
 • Агрохимични проучвания и оценка на биопотенциала на почвите
 • Определяне на агрохимичния статус на почвата и изготвяне на препоръки за торене
 • Изграждане на технологични карти за вида, нормите и времето на внасяне на торовете.

Почвено картиране / Soil mapping

 • Прецизно едромащабно почвено картиране / Detailed field survey and post GIS mapping
 • Дигитална паспортизация на земите в стопанството / Digital farm passportization
 • Микро райониране и определяне на Тероар (terroir)

Почвени анализи / Soil analysis

 • Почвено пробовземане / Soil sampling
 • Почвени анализи / Soil analysis
 • Разчитане на резултати / Recommendations

Оценки за пригодност

 • Определяне на пригодност на локалните почвени условия за отглеждане земеделски култури
 • Бонитетна оценка на месторастения и изготвяне на почвено-климатична характеристика
 • Качествени оценки на средата за отглеждане на Трайни насаждения, Етеричномаслени култури, Алтернативни и Био култури

Избор на подходящи площи за отглеждане на алтернативни култури / Selection of suitable areas for the cultivation of alternative crops

Детайлни почвени проучвания при създаване на качествени лозя / Detailed soil surveys at creating quality vineyards

  • Прецизни теренни почвени проучвания и анализи / Precision field soil survey and analysis
  • Оценки за пригодност / Suitability assessment (climate, soil, topography, etc.)
  • Дигитална база данни за подобряване на производствения процес / Digital database to improving the production process

Пробовзимане и анализ на почвени проби за издаване и поддръжка на сертификат Глобъл Гап

    • Почвени проби
    • Растелни проби
    • Водни прби

Почвено проучване

   • Детайлни теренни почвени проучвания
   • Почвени анализи на основни почвени характеристики
   • Консултации на място

Прецизно земеделие / Precision farming

   • Прецизни цифрови подложки за GPS устройства на земеделски машини / Digital GIS layers for precise agricultural machinery
   • Пълно интегриране на реални полеви данни в прецизни GPS устройства / Full integration of soil data into machinery GPS devices
   • Цифрова паспортизация на земеделски стопанства

GPS заснемане, ГИС моделиране и ГЕО бази данни / GIS and GPS surveys

   • Дигитализация и цифровизация на растерни и кадастрални карти
   • Прецизно GPS позициониране на земеделски и кадастрални парцели
   • ГИС анализи и моделиране на характеристики на средата - почви, води, атмосфера

Околна среда и устойчиво развитие / Environment and Sustainable development

  • Предпроектни и проектни проучвания в областта на околната среда и възобновимите енергийни източници (ВЕИ)
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата
  • Устойчиво управление на ландшафти