Защо е важно препоръките за торене да са обвързани с характеристиките на почвата.

preporaki torene

Нека да помислим в каква среда растенията се хранят и развиват кореновата си система и в каква среда прилагате вашите торове - Да, предимно в почвата.

Тогава, различните почви притежаващи различни почвени характеристики, ще предлагат различна среда за развитие на корените и по различен начин ще приемат, задържат и отдават хранителните вещества вложени от вас под формата на торове. Например, при почви с добър запас от органична материя, ще могат да се направят корекции в торовите норми и така да се реализира значителна редукция на разходите за торове; при по-леки (пъсъкливи) почви със значителни загуби от промиване, ще трябва торовите норми да бъдат завишени с определен коефициент за да се компенсират загубите от излужване на хранителни елементи; при тежките (глинести) почви, това ще бъде напълно противоположно и т.н.

Ето защо никоя препоръка за торене не може да бъде достатъчно точна и прецизна, без резултатите от почвения агрохимичен анализ да не бъдат комбинирани с информация за физико-химичните почвените характеристики.
 
Друг важен елемент за гарантиране на точността на препоръките е начина за взимане на самите почвени проби. Основните начини които се практикуват понастоящем са:

1. Пробовземане на единични почвени проби;

2. Пробовземане на зонални почвени проби

3. Пробовземане на мрежови почвени проби

Единичните почвени проби се взимат при определяне на основни почвени физико-химични параметри. Взимат се по цялата дълбочина на почвената покривка или в дълбочината да която влиянието на почвените параметри ще е осезаемо към определената култура. Взимат се в зависимост от вида на почвената покривка и в зависимост от последователността на почвените хоризонти. Такива почвени проби се взимат и при пробовземането на проби за установяване на вредностни плътности на  вредители и неприятели за отделно дърво.

Зоналните почвени проби или почвените проби на хомогенни участъци са най-чистите и представителн проби, които характеризират възможно най-прецизно обекта на изследване и гарантират най-висока точност на последващите препоръки за торене. Този начин на взимане на почвени проби е съобразен с почвените характеристики на всяко едно конкретно поле и не позволява взимането на проби от полета с различни характеристики, което от своя страна гарантира чистотата на пробата и точното определяне на торовите норми. Взимането и смесването на почвени проби от полета с различни почвени характеристики "маскира" и изкривява препоръките и води до неточно определени количества на необходимите торове, а оттам и да ненужни разходи за торове и мелиоранти. Взимането на зонални почвени проби по предварително изготвена схема е съобразено изцяло с характеристиките на почвата, като редуцира броя на почвените проби без това да се отразява на точността на резултатите и оптимизира стойността на извършваното пробовземане и разходите за анализа на почвените проби.


Взимането на проби в мрежа е удачен вариант, но само за големи по площ полета с хомогенни и еднотипни по състав почви. Такива условия в нашата страна са сравнително рядко срещани. С огромното си почвено разнообразие, почви с различни физико-химични характеристики се срещат дори в рамките на един парцел, а в обхвата на един физически блок или едно БЗС са задължителни. Мрежовото и механично взимане на почвани проби от една страна позволява да бъдат взети много на брой проби за кратко време, но от друга намалява значително точността на резултатите и на последващите препоръки за торене.


preporaki torene probi


Много от вас си задават въпроса: " - Защо на една част от палето културите се развиват оптимално, а в друга срещат затрудненя?", при това, всичко което правите на това поле е еднакво: - вида на почвообработките е еднакъв, времето за извършването им също, препаратите за растителна защита са еднакви, както и дозите и времето за внасяне, торовите норми и те, валежите и слънчевото греене също са еднакви за цялото поле, но   ..... .

Е, щом всички други видими условия са еднакви, остава да има нещо невидимо и различно - най-често това наистина е невидимата част във вашето стопанство - почвата и това което става в нея!

Затова каквото и да правим, каквито и колкото торове да внасяме, без да сме наясно с условията на месторастене и почвените характеристики, много трудно ще постигнем успех и ефективност в стопанството си.

Почвата е основно средство за производство във всяко стопанство, ето защо трябва да я познаваме и пазим, така че тя да съществува и да ни храни възможно по-дълго време.

За да имате наистина точни и прецизни препоръки за торене или точна оценка за пригодността на вашата земя за отглеждане на редица земеделски култури - моля потърсете ни!