Мярка 16 „Сътрудничество” – ползи от анализ на „Къси вериги”

Мярка 16 - Сътрудничество

Прецизен пространствен анализ на „късите вериги за доставка” за дейностите по обработка и продажба на продуктите.

Националната Почвена Служба предлага на кандидатстващите фермери и групи от фермери по Мярка 16 - „Сътрудничество” да изготви предварителен проект на съществуващите и потенциалните „къси вериги” в обхвата и в близост до техните стопанства.

Извършването на такъв прецизен пространствен анализ повишава неколкократно възможността за успех на даден проект по Мярка 16.

Резултатите от пространственият анализ се изразяват в повишена ефективност при управлението на стопанството, ясна визия за съществуващите и потенциалните пазари, начините и пътищата за достъп и доставки, особено в планинските райони.

Участниците в Мярката получават допълнително предимство, ако целевият обхват е в рамките на планинските райони а участниците са малки земеделски стопанства или организации на производители.

Мярка 16 - Схема