Блог

Земеделските култури се нуждаят най-много от основните хранителни вещества за оптимален растеж, развитие, добив и качество. Азот (N), фосфор (P), калий (K), сяра (S) и цинк (Zn) са едни от най-съществено значимите за растението хранителни вещества. Прилагането […]

След всяка глътка вино от единична бутилка или при дегустация на по-широка листа от вина, възниква неизбежния въпрос за мястото където е отгледано гроздето, а виното е формирало своят характер. Иначе казано – Тероара (Terroir)! Няма точен и еднозначен […]

2014 е обявена от ФАО за Международна Година на Семейните Земеделски Стопанства (МГСЗС). Тази инициатива има за цел да се популяризират семейните земеделски стопанства и дребните селски стопанства, като се фокусира вниманието на администрацията и обществеността […]

Земеделието и биоикономиката отдавна са фундамент на европейската икономика , най-вече чрез Общата Селскостопанска Политика , на които се падат около 32% от всички разходи на ЕС през 2013 година. Изправени пред нови предизвикателства в областта на […]

# Определяне на хомогенни теренни участъци Ние определяме тези участъци на базата на установените почвени различия, почвените характеристики – дълбочина, дренираност, пропускливост, механичен състав, дълбочина и локалните характеристики на средата […]

Процеса по определяне на точните нива на торовите норми трябва да започне най-напред с прецизно и максимално представително взимане на почвени проби за почвен анализ. От това къде, как и по кое време ще бъдат взети почвените проби ще зависи и точността […]

Представената в предходната статия крива отразява как вложените торове влияят върху нивата на добивите. Но, в действителност не само пълното прилагане на торовия комплекс (N,P,K) има въздействие върху добивите, но също така от значение са и индивидуалните […]

Както стана ясно от предходната статия, почвените проучвания, почвените анализи и предлаганото от нас агрохимично обслужване са основни средства за установяване на моментния статус на хранителния запас в почвата и предлагането на точни и прецизни препоръки […]

Правилното почвено хранене е от съществено значение за добрия растеж на земеделските култури. Използването на почвени анализи и почвени проучвания помага за определяне на статуса на хранителните вещества в почвата, необходими за разработване на коректни […]

След приключване на жътвената кампания е времето да бъдат направени почвените проучвания, почвените анализи и да бъде оценена коректно моментната запасеност на почвата с хранителни елементи. Периода след жътва е особено подходящ за извършване на почвени […]