Блог

През 2015 г. схемата за директно плащане ще включва нови екологосъобразни/зелени правила които земеделските стопани трябва да прилагат, за да получат своите плащания.Предвижда се „зелените” плащания да бъдат на стойност около 30% от общата […]

Соята е определена като основен алтернативен източник на директен протеин и фураж в рамките на ЕС. Основната форма на фуражна употреба във вид на соево брашно е главен източник на протеин в сектора на фуражите. Според статистиката на ФАО, в ЕС-27 годишно […]

Ако сте планирали добре каква ще бъде следващата култура на ожънатите вече площи, е време да помислите за взимането на почвени проби. Сега е моментът в който най-точно ще получите информация за останалите хранителни елементи в почвата. След като знаете […]

Прецизен пространствен анализ на „късите вериги за доставка” за дейностите по обработка и продажба на продуктите. Националната Почвена Служба предлага на кандидатстващите фермери и групи от фермери по Мярка 16 - „Сътрудничество” да изготви предварителен […]

Земеделските култури се нуждаят най-много от основните хранителни вещества за оптимален растеж, развитие, добив и качество. Азот (N), фосфор (P), калий (K), сяра (S) и цинк (Zn) са едни от най-съществено значимите за растението хранителни вещества. Прилагането […]

След всяка глътка вино от единична бутилка или при дегустация на по-широка листа от вина, възниква неизбежния въпрос за мястото където е отгледано гроздето, а виното е формирало своят характер. Иначе казано – Тероара (Terroir)! Няма точен и еднозначен […]

2014 е обявена от ФАО за Международна Година на Семейните Земеделски Стопанства (МГСЗС). Тази инициатива има за цел да се популяризират семейните земеделски стопанства и дребните селски стопанства, като се фокусира вниманието на администрацията и обществеността […]

Земеделието и биоикономиката отдавна са фундамент на европейската икономика , най-вече чрез Общата Селскостопанска Политика , на които се падат около 32% от всички разходи на ЕС през 2013 година. Изправени пред нови предизвикателства в областта на […]

# Определяне на хомогенни теренни участъци Ние определяме тези участъци на базата на установените почвени различия, почвените характеристики – дълбочина, дренираност, пропускливост, механичен състав, дълбочина и локалните характеристики на средата […]

Процеса по определяне на точните нива на торовите норми трябва да започне най-напред с прецизно и максимално представително взимане на почвени проби за почвен анализ. От това къде, как и по кое време ще бъдат взети почвените проби ще зависи и точността […]