Блог

През новия програмен период свързан с прилагане на дейностите по ОСП и усвояване на субсидиите в селското стопанство, ще бъдат насърчавани и подпомагани прилагането на екологосъобразни практики в рамките на всяко едно стопанство, с оглед опазване на земеделските […]

  Eкология В климатично отношение Шафрана (Crocus sativus L.) расте и се развива добре както в територии с умерен континентален, така и в такива с преходно-средиземноморски и типично средиземноморски климат. Шафранът е устойчив на екстремни вариации […]

Повечето от нас са наясно или почти наясно с това каква храна би била подходяща за определен вид вино, а колко от нас са наясно с това каква почва е подходяща за отглеждането на определен сорт грозде и формирането на качествено вино. България е уникална […]

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. Целта на LUCAS е да се събере актуална информация за типа на Земното покритие и Земеползването чрез провеждането на реални полеви наблюдения […]

На 24 март 2014 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за нов Регламент касаещ органичното производство. Новият План за Действие ще влезе в сила през април, докато новият "Органичен" регламент ще бъде подложен на тристранни дискусии, […]

От една страна зелените мерки трябва да носят ползи за околната среда, но от друга, фермерите трябва максимално добре да се възползват от ползите които тези мерки предоставят. Един такъв подход е поясното земеделие, или иначе казано отглеждане на повече […]

През 2015 г. схемата за директно плащане ще включва нови екологосъобразни/зелени правила които земеделските стопани трябва да прилагат, за да получат своите плащания.Предвижда се „зелените” плащания да бъдат на стойност около 30% от общата […]

Соята е определена като основен алтернативен източник на директен протеин и фураж в рамките на ЕС. Основната форма на фуражна употреба във вид на соево брашно е главен източник на протеин в сектора на фуражите. Според статистиката на ФАО, в ЕС-27 годишно […]

Ако сте планирали добре каква ще бъде следващата култура на ожънатите вече площи, е време да помислите за взимането на почвени проби. Сега е моментът в който най-точно ще получите информация за останалите хранителни елементи в почвата. След като знаете […]

Прецизен пространствен анализ на „късите вериги за доставка” за дейностите по обработка и продажба на продуктите. Националната Почвена Служба предлага на кандидатстващите фермери и групи от фермери по Мярка 16 - „Сътрудничество” да изготви предварителен […]