Блог

Пет причини фермерите да тестват почвата си. Знаете ли, че до 60% от добивите на култури зависи от естественотно плодородие на почвата? Почвата е единствения незаменим ресурс за земеделците, който трябва да бъде управляван с особено внимание. Това може […]

При преведено наскоро почвено проучване в района на с. Ружинци - област Видин, площите със соя заемат значителен дял от територията на землището. В района на базата на почвени проучвания и почвени проби са установени предимно почвени различия от типа […]

  Съвместен проект между Националната Почвена Служба, Норвежкия Институт по Екология и Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания - за оценка на здравословния статус на почвите под Лозови насаждения е към своя край.Вярвайки, че почвата […]

Първи дебат за основните насоки през следващия програмен период в областта на земеделието бе проведен в град Пловдив в средата на месец Май. (http://bcap.bg/#about) Представени бяха позициите на основните съпредседателстващи страни членки (настоящата […]

През новия програмен период свързан с прилагане на дейностите по ОСП и усвояване на субсидиите в селското стопанство, ще бъдат насърчавани и подпомагани прилагането на екологосъобразни практики в рамките на всяко едно стопанство, с оглед опазване на земеделските […]

  Eкология В климатично отношение Шафрана (Crocus sativus L.) расте и се развива добре както в територии с умерен континентален, така и в такива с преходно-средиземноморски и типично средиземноморски климат. Шафранът е устойчив на екстремни вариации […]

Повечето от нас са наясно или почти наясно с това каква храна би била подходяща за определен вид вино, а колко от нас са наясно с това каква почва е подходяща за отглеждането на определен сорт грозде и формирането на качествено вино. България е уникална […]

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. Целта на LUCAS е да се събере актуална информация за типа на Земното покритие и Земеползването чрез провеждането на реални полеви наблюдения […]

На 24 март 2014 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за нов Регламент касаещ органичното производство. Новият План за Действие ще влезе в сила през април, докато новият "Органичен" регламент ще бъде подложен на тристранни дискусии, […]

От една страна зелените мерки трябва да носят ползи за околната среда, но от друга, фермерите трябва максимално добре да се възползват от ползите които тези мерки предоставят. Един такъв подход е поясното земеделие, или иначе казано отглеждане на повече […]