Кристина Стоянова

09/11/2017
Развитие на селските райони

Развитието на селските райони остава предизвикателство за всички.

Според ФАО: Градското търсене на повече сурови и преработени храни може да бъде използвано, за да се създадат нови възможности за поминък на земеделските стопани и агробизнеса в селския и градския спектър, да се увеличат малките производства и приходите на земеделските стопанства, както и да се създаде заетост извън района на стопанството.
20/10/2017
Почви

10 факта за почвата

Значителна част от резерва на органичен въглерод (SOC) може да бъде възстановен чрез преобразуване на нископродуктивните земи с възстановителни дейности и земеползвания, използване на консервационна обработка с покривни култури и мулчиране на почвата с остатъците от култури, използването на компост и оборски тор, както и други системи за устойчиво управление на почвените и водните ресурси.
16/10/2017
препоръки за торене

Защо е важно препоръките за торене да са обвързани с характеристиките на почвата.

Зоналните почвени проби или почвените проби на хомогенни участъци са най-чистите и представителни проби, които характеризират възможно най-прецизно обекта на изследване и гарантират най-висока точност на последващите препоръки за торене. Този начин на взимане на почвени проби е съобразен с почвените характеристики на всяко едно конкретно поле и не позволява взимането на проби от полета с различни характеристики, което от своя страна гарантира чистотата на пробата и точното определяне на торовите норми.
05/10/2017

Първа карта на съдържанието на органичен Въглерод в почви – област. Силистра

Почвите съдържат най-големия запас от органичен въглерод (C) в сухоземните екосистеми (2500 Pg Въглерод в 2 метровия почвен пласт), което е около два пъти повече, от количеството на Въглерода, което се съдържа в атмосферата. Ето защо и най-малките промени в запасите на Въглерод в почвата могат значително да повлияят на концентрацията на въглероден двуокис (CO2) в атмосферата.
16/06/2017

Мястото на Соята в Северозападна България

При преведено наскоро почвено проучване в района на с. Ружинци - област Видин, площите със соя заемат значителен дял от територията на землището. В района на базата на почвени проучвания и почвени проби са установени предимно почвени различия от типа.
02/06/2017

Оценка на здравословния статус на земите под Лозови насаждения – Проект.

Вярвайки, че почвата е основния ресурс и средство за производство в земеделието и в частност в Лозарството, както и разбирайки че почвеното разнообразие в страната е изключително "пъстро" и в комбинация с локалните топографски и климатични условия определят наличието на уникални територии (дори и на микро-ниво).
26/05/2017
Обща Селскостопанска Политика

Общата Селскостопанска Политика след 2020- първи позиции и мнения

Представени бяха позициите на основните съпредседателстващи страни членки (настоящата "тройка") - Естония, България (в дебат) и Австрия, които споделят в приемственост председателството на ЕС както следва: Естония : юли-декември 2017 г., България: януари-юни 2018 г. и Австрия: юли-декември 2018 г., както и позицията на Холандия, като страна със силно развито Земеделие и страна членка в състава на предходната "тройка" (Холандия, Словакия, Малта).
09/08/2016

Определяне на подходящи земи в стопанството във връзка със субсидиите 2014 – 2020

Определянето на земите предвидени за „екологизиране“ или създаване на „екологично приоритетни области“ в едно стопанство е труден процес, който трябва да бъде подчинен на точното познаване на локалните особености, разпределението на почвените различия, специализацията на стопанството и редица други характеристики, чиито правилно отчитане ще гарантира успешната реализация на проекта.