5 причини, поради които торовете са от ключово значение за земеделието и всички нас

Отбелязваме 350 години от откриването на Фосфора
26/02/2019
Важното значение на вземането на почвени проби от полето
07/03/2019

Тъй като една трета от сушата на земята е заета от земи ползвани за селско стопанство, то е от решаващо значение както фермерите, които изкарват прехраната си от него, така и за обществата и икономиките, които зависят от него.

Сегашните екологични проблеми също са от решаващо значение за бъдещето на нашата планета. За да отговорим на нарастващите предизвикателства, свързани с изменението на климата, човешкото здраве, растежа на населението и натиска върху ресурсите, трябва да направим нашите селскостопански системи по-устойчиви.

 

  1. Хранителните елементи достъпни чрез торовете гарантират, че можем да отглеждаме достатъчно храна за нашия растящ свят

Днес половината от храната, която консумираме, се произвежда благодарение на минералните торове, осигуряващи хранителни вещества, които са от съществено значение за растежа и здравето на културите, което води до увеличаване на добивите и производството на храни.

Торовете, управлявани правилно, използвайки Правилния източник на хранителни вещества, с Подходяща скорост, на Точното място и в Точното време (известни като 4RRight fertilizer source at the, Right rate, at the Right time and in the Right place), са от решаващо значение за изхранването на нарастващото световно население, което се очаква да достигне около 10 милиарда души до 2050 г.

 

  1. Торовете могат да помогнат на земеделските производители да се адаптират към изменението на климата

Здравите почви и растения могат по-добре да издържат на стреса породен от промените в климата, отколкото тези с недостиг на хранителни вещества. Чрез увеличаване на издръжливостта на културите, прилагане на най-добрите практики за управление на торовете (редовни почвени проби и почвени анализи съобразени с локалните почвени характеристики) са от жизненоважно значение за земеделските производители, които трябва да имат устойчиви добиви в добри години, за да компенсират намалените добиви от по-тежките метеорологични събития в лоши години.

 

  1. Управлението на хранителните вещества спомага за смекчаване на изменението на климата чрез увеличаване на улавянето на въглерод в почвата

Способни да съхраняват до 50-300 тона въглерод на хектар, почвите са най-големият въглероден басейн.

Правилното управление на хранителните вещества (4R), заедно с най-добрите практики за управление на почвата, помагат за запазването на органичната материя в почвата (SOM, хумус), тъй като се увеличава производството на биомаса, което позволява естествената биомаса, богата на въглерод (например корени и стъбла), да остане в почвата. Това не само подобрява здравето и производителността на почвата и, но води и до по-голямо задържане на въглерод в почвите.

 

  1. Торовете са от ключово значение за устойчиво интензивно земеделие

Когато се прилагат в съответствие с най-добрите управленски практики, торовете могат да осигурят на растенията последователно лесно достъпни хранителни вещества, като същевременно сведат до минимум риска от загуби и отрицателните ефекти от тяхното превишаване или недоизползване, като се възползват максимално от съществуващите качества на техните земи, като същевременно защитават ценните Агро екосистеми.

 

  1. Торовете помагат за предотвратяване и преустановяване на деградацията на почвите и опустиняването

Разпрашаването и опустиняването представляват крайна деградация на почвите, главно причинени от човешката дейност и климатичнитеразличия, и водят до намалена селскостопанска производителност.

Чрез възстановяване и поддържане на здравето и плодородието на почвата, торовете използвани според най-добрите управленски практики, играят ключова роля в борбата с опустиняването, възстановяването на деградирали почви и подобряването на здравето на земеделските системи.