2014 – Международната година на семейните ферми

Земеделие на научните проучвания
Земеделие на научните проучвания, иновациите и устойчивото развитие в европейската програма – Хоризонт 2020 (Horizon 2020)
13/12/2013
Почвеното проучване и почвените анализи при изграждане и формиране на качествени лозя
25/02/2014
2014 година - семейни ферми

2014 – Международната година на семейните ферми

2014 година - семейни ферми

2014 е обявена от ФАО за Международна Година на Семейните Земеделски Стопанства (МГСЗС). Тази инициатива има за цел да се популяризират семейните земеделски стопанства и дребните селски стопанства, като се фокусира вниманието на администрацията и обществеността върху тяхната значима роля в предоставянето на разнообразна и качествена продукция, повишаване на сигурността на храните и храненето, подобряване на поминъка в селските райони, устойчивото управление на почвените ресурси, опазването на почвата и околната среда и постигане на устойчиво развитие на обществото, по-специално в селските райони.

Целта на МГСЗС е да промени позицията на централните и местни администрации към семейните земеделски стопанства, като насочи и приложи екологични и социални политики в националните си програми за насърчаване и развитие на земеделието в страната.

През Международната Година на Семейните Земеделски Стопанства ще се инициират широки дискусии и сътрудничества на национално, регионално и глобално равнище, за да се повиши осведомеността и разбирането относно предизвикателствата, пред които са изправени дребните селскостопански производители и да подпомогнат идентифицирането на ефективни начини за подкрепа на семействата на земеделските производители. Ще се обърне също така внимание и на правилното използване на почвите като ресурс, и запазване на почвеното плодородие, чрез правилен избор на подходящи и пригодни култури за съответното място.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ДРЕБНО И СЕМЕЙНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО?

Дребното и семейно земеделие включва всички основни селскостопански дейности, типични за конвенционалното земеделие, като в основата си е средство за организиране на селското и горското стопанство, рибарството, пасторалното земеделие и производство на аквакултури, които се управляват и развиват от едно семейство или по-голяма фамилия, като се разчита предимно на труда на семейството (включително на жените, на мъжете и всички имащи право работоспособни членове на фамилията).

На национално ниво има редица фактори, които са от ключово значение за успешното развитие на семейните земеделски стопанства, като например: правилна и експертна агро–екологична и почвена оценка на местните условия и териториални характеристики; правилно прилагане на политиките за околна среда и развитие на селските райони; осигурен достъп до земя, технологии, финансиране, специализирани почвено-консултантски услуги и пазари.

ЗАЩО Е ВАЖНО ФЕРМЕРСКОТО СЕМЕЙСТВО?

Дребните и Семейните Земеделски Стопанства са неразривно свързани с местната и национална продоволствена сигурност. Дребните Земеделски Стопанства запазват традиционните техники за производство на местни селскостопански суровини и хранителни продукти, като същевременно допринася за по-балансирано хранене и запазване на агро-биоразнообразието и устойчивото използване на природните ресурси.

Семейните Земеделски Стопанства представляват възможност за насърчаване на местните икономики, особено когато се комбинира с добре проучени локални почвени и климатични ресурси и конкретни политики, насочени към социална защита и благосъстоянието на селските райони.