10 факта за почвата

препоръки за торене
Защо е важно препоръките за торене да са обвързани с характеристиките на почвата.
16/10/2017
Развитие на селските райони
Развитието на селските райони остава предизвикателство за всички.
09/11/2017
Почви

10 факта за почвата

Почви

  • 1. Почвата е жива система;
  • 2. Един грам почва съдържа милиони организми, включително земни червеи, нематоди, акари, насекоми, гъби, бактерии и актиномицети;
  • 3. Почвата е предизвикателство за изследване: Само около 1% от почвените микроорганизми са идентифицирани;
  • 4. Почвите преработват хранителни вещества, включително и въглерод, така че живите организми (включително и ние – хората) да могат да ги използват отново и отново;
  • 5. Почвата съхранява водата: Увеличаването на органичното вещество само с 1% в горните 15 см. на почвата ще задържат приблизително 100,000 литра допълнителна вода на всеки 5 до 7 дка;
  • 6. Почвата съхранява огромни количества въглерод. Много повече въглерод се намира в почвата, отколкото в атмосферата и всички растения взети заедно. В почвата има 2.500 милиарда тона въглерод, в сравнение с 800 милиарда тона в атмосферата и 560 милиарда тона в растителния и животинския свят;
  • 7. Лошото управление на почвите е допринесло за изменението на климата. Почвите в световен мащаб са загубили между 50-70% от първоначалния си въглероден запас, като голяма част от който е бил отделен в атмосферата като въглероден диоксид;
  • 8. Почвата е в беда! Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО/FAO) изчисли, че 33% от почвата е умерено до силно повредена, засолена, уплътнена, вкислена, химически замърсен и изчерпана на хранителни вещества;
  • 9. Почвата, която не е покрита с растения, е уязвима. Почвата се размива, измива и разрушава 10 до 40 пъти по-бързо, отколкото се възстановява;
  • 10. Можем да възстановим въглеродните запаси в почвата. Значителна част от резерва на органичен въглерод (SOC) може да бъде възстановен чрез преобразуване на нископродуктивните земи с възстановителни дейности и земеползвания, използване на консервационна обработка с покривни култури и мулчиране на почвата с остатъците от култури, използването на компост и оборски тор, както и други системи за устойчиво управление на почвените и водните ресурси;