Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 4

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 3
03/09/2013
Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 5
02/10/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 4

Процеса по определяне на точните нива на торовите норми трябва да започне най-напред с прецизно и максимално представително взимане на почвени проби за почвен анализ.

От това къде, как и по кое време ще бъдат взети почвените проби ще зависи и точността на последващите препоръки.

За разлика от страни с обширни територии и хомогенна почвена покривка (като САЩ например), където броят на почвените проби се определя по прости зависимости между големината на обработваната площ и средния брой проби, в нашата страна този метод е неприложим и погрешен.

Голямото разнообразие на почвената покривка и релефните форми в нашата страна определят и строго специфичното планиране на местата и броя на почвените проби за всеки един парцел или физически блок. Без да отчитате разликите в почвените характеристики (механичен състав, количество и вид на глинестите материали, локалната запасеност и т.н) и представените микропонижения или зони на износ в един масив или физически блок трудно бихте получили реални стойности на препоръките за торене.

Ето защо при предлаганите от нас торови препоръки, ние изграждаме предварителна мрежа за пробовземане, като всяко място за взимане на почвена проба и формиращо окончателната „средна проба“ е избрано съобразно представените почвени характеристики и релефни особености. В резултат на така направената предварителна схема за пробовзимане, изследваната територия (парцел, масив, физически блок, БЗС) се разделя на хомогенни участъци, като за всеки участък се определят точното местоположение и точния брой на необходимите почвени проби.

а) правилна мрежа за пробовземане: площ 15 000 дка, брой почвени проби – 9000 при норма от около 60 проби за 100 дка., средни проби за анализ 950 бр. и б) прецизно пробовземане по участъци: площ 15 000 дка, брой почвени проби 610, средни проби за анализ 175 бр.

Определения брой на нужните почвени проби за почвен анализ е максимално представителен за всеки хомогенен участък поотделно и за цялата изследвана територия на стопанисваните от вас земи, като цяло. Времето и средствата отделени за първоначален анализ и определяне на хомогенните участъци са пренебрежимо малки в сравнение със средствата които трябва да отделите за големия брой проби взети в мрежа без отчитане на локалните особености, и в заключение – резултатите са напълно сравними и достатъчно достоверни.

С използването на този подход ние ще Ви спестим разходването на излишни средства за ненужно големия брой почвени проби и почвени анализи, които ще трябва да отделите за едно пробонабиране в правилна мрежа през 20 или 50м. например. От друга страна ще Ви предложим диференциран подход към всяка една установено зона (хомогенна територия), с което ще повишите и ефективността при прилагане на торовете – „ще влагате толкова, колкото е нужно и само там където е нужно“, без ненужни догатки за нужните количества и без излишно прахосване на торове и средства.

От опит знаем че лошата и погрешна техника за взимане на почвени проби е основен проблем, който води до неточни торови препоръки, защото резултатите от последващите почвени анализи, ще бъдат толкова добри и верни, колкото добре и качествено са взети почвените проби.

За това ние прилагаме следната процедура за взимане на почвени проби, гарантираща в достатъчна степен достоверни резултати и включваща следните основни компонента:

# Определяне на хомогенни теренни участъци;

# Определяне на точния брой почвени проби за всеки участък;

# Определяне на точното местоположение на почвените проби (с прецизно GPS у-во);

# Коректно взимане на почвени проби и формиране на представителна средна проба;

# Взимане на почвени проби за почвен анализ в точно определено време;

# Определяне на правилната дълбочина на взимане на почвени проби.