Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 3

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 2
08/08/2013
Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 4
18/09/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 3

Представената в предходната статия крива отразява как вложените торове влияят върху нивата на добивите. Но, в действителност не само пълното прилагане на торовия комплекс (N,P,K) има въздействие върху добивите, но също така от значение са и индивидуалните дози и норми на прилагане на всеки един отделен елемент.

За това нашите препоръки за торене и оценката на ефекта от торенето върху добивите са определени от индивидуалните оценки на приложение на всеки един хранителен елемент и са съобразени с характеристиките и особеностите на почвената покривка. Защото, както е добре известно, при погрешно направени препоръки за торене на дори един хранителен елемент, или иначе казано, ако само един хранителен елемент е в дефицитни количества, не можем да очакваме реализиране на пълен и висок добив, дори и ако всички останали елементи са в достатъчни количества.

Погрешните препоръки за торене се отнасят както за неправилно изчислени количества, норми и време на внасяне на торовете, така също и при неправилното им съобразяване с основните и специфични почвени характеристики, които се установяват само с коректно извършено почвено проучване, почвено пробовземане, почвен анализ и последващо почвено картиране.

Взимането под внимание на почвените характеристики на полетата при определяне на торовите норми, Ви гарантира плътен и хомогенен посев на значителна част от обработваните земи. И обратно, несъобразяването с почвените особености, води до образуването на локални „бели петна“ вътре в посевите, където културата е с влошени качества или въобще липсва. Тези „бели петна“ в някои случаи засягат големи площи и взети заедно покриват значителни територии от обработваните от Вас земи, което всъщност е чиста загуба на продукция, добив и средства.

Ясно е, че основната Ви цел е да получите по-висок и качествен добив. Ето защо правилните и точните норми на вложените торове и разходите направени за тях ще са от основно значение за формирането на крайната печалба от продукцията. В тази връзка е много важно да търсите реалистични очаквания за количествата на получените добиви, така че, използвайки естествения потенциал на почвата в комбинация с правилни торови норми да получите максимална и печеливша ефективност.

Реалистичните очаквания или оптималните количества продукция които бихте могли да получите от една култура зависят в най-голяма степен от: естествения потенциал на почвата – определен чрез почвено проучване и почвени анализи, потенциала на културата – заложен в нейните сортови специфики и прилаганите агротехнически и мелиоративни мероприятия – предложени от екипа извършил почвеното проучване и земеделските консултанти.

В не малко от случаите влагането на некоректно препоръчани и допълнителни големи количества торове с цел повишаване на добивите, води не само до не реализиране на очакванията, но дори и до загуби, когато в крайна сметка разликата между вложените средства за торове и получените добиви не е в полза на вторите.