Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 1

Полево проучване ЛУКАС 2018
Време е да планираме добивите за следващата земеделска 2014 година
19/07/2013
Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 2
08/08/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 1

Правилното почвено хранене е от съществено значение за добрия растеж на земеделските култури. Използването на почвени анализи и почвени проучвания помага за определяне на статуса на хранителните вещества в почвата, необходими за разработване на коректни торови препоръки и за постигане на високи добиви и добро качество на земеделските култури.

Потенциала за печалба на земеделските производители зависи от производството на достатъчно количество от земеделската култура на декар, като се запазят производствените разходи ниски и продажната цена конкурентна.

Ефективното прилагане на правилните видове и количества торове за осигуряване на хранителни вещества в зависимост от почвените условия и почвените анализи, е важна част от постигането на печеливши добиви.

Има най-малко 16 елемента за които е известно, че са от съществено значение за растежа на растенията.

– Въглерод (С), водород (Н) и кислород (О) – получени от въглероден двуокис (СО2) и вода (H2O).

– Азот (N), фосфор (Р), калий (K), сяра (S), калций (Са), магнезий (Mg), бор (В), хлор (Cl), мед (Си), желязо (Fe), манган (Мп), молибден (Мо) и цинк (Zn) – получени обикновено под формата на неорганични соли.

Деветдесет и четири до 99.5 на сто от всички части на свежите растения се състои от въглерод, водород и кислород. Останалите хранителни вещества съставляват останалата 0.5 до 6.0 на сто.

Всичките елементи трябва да присъстват в почвата в различна степен и наличност, така че да се гарантират както непосредствените, така и дългосрочните нужди на културите.

Някои от най-често използваните термини за описание на статуса или нивата на хранителните елементи в растенията са:

Липса/Дефицит – Когато основен елемент на храненето е с ниска концентрация, която силно ограничава добива и намалява качеството.

Недостатъчно – Когато нивото на важен хранителен елемент за растението е под изискванията за оптимални добиви, или когато има несъответствие в отношението с друг хранителен елемент. Симптомите на това състояние рядко са очевидни.

Достатъчно – Когато концентрацията на основна хранителна съставка присъства в достатъчни количества за оптимален растеж и развитие на растенията.

Прекомерно – Когато концентрацията на важен хранителен елемент за растението е достатъчно висока, за да води до недостиг или до затруднена усвоимост на друг хранителен елемент.

Токсично – Когато концентрацията на основните или други елементи е достатъчно висока, за да оказва пряко влияние, като намалява или потиска растежа на растенията силно.

Азота и Фосфора са най-често ДЕФИЦИТНИТЕ хранителни вещества в Българските почви.

Липсите на Калий се срещат само в определени райони и видове почви, но като цяло запасеността на нашите почви с Калий е задоволителна и ДОСТАТЪЧНА.

Запасеността с Калций и Магнезий, също варира, като в повечето случаи е в нивата на ниската запасеност или в количествата в почвата са НЕДОСТАТЪЧНИ.

Изследванията ни установяват, че са налични проблеми с количествата на микроелементите в почвите, поради тяхната специфичност и липсата на каквото и да е торене с мелиоранти съдържащи микроелементи отговарящи на специфичните нужди на растенията.