Определяне на подходящи земи в стопанството във връзка със субсидиите 2014 – 2020

развитие на Шафрана
Условие за развитие на Шафрана като алтернативен поминък
11/03/2016
Обща Селскостопанска Политика
Общата Селскостопанска Политика след 2020- първи позиции и мнения
26/05/2017

Определяне на подходящи земи в стопанството във връзка със субсидиите 2014 – 2020

През новия програмен период свързан с прилагане на дейностите по ОСП и усвояване на субсидиите в селското стопанство, ще бъдат насърчавани и подпомагани прилагането на екологосъобразни практики в рамките на всяко едно стопанство, с оглед опазване на земеделските земи и подобряване на продуктивните им качества:

1. Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта, които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биоразнообразието.

2. Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, които са засегнати от силна ерозия или са застрашени от замърсяване с хранителни вещества (напр. в нитратно уязвимите зони) или от други форми на замърсяване от селскостопански източници.

В съответствие с тези нови правила за субсидиране, е препоръчително всеки земеделски стопанин да подготви предварително земите в своето стопанство (да определи кои, къде и колко от земите ще бъдат пригодени за „екологизиране на стопанството“, „разнообразие или диверсификация на използваните култури“ или за изграждане на „екологично приоритетни области“).

Определянето на земите предвидени за „екологизиране“ или създаване на „екологично приоритетни области“ в едно стопанство е труден процес, който трябва да бъде подчинен на точното познаване на локалните особености, разпределението на почвените различия, специализацията на стопанството и редица други характеристики, чиито правилно отчитане ще гарантира успешната реализация на проекта.

Притежавайки нужните експертни познания и техническа обезпеченост, ние ще помогнем на земеделските производители да проектират оптимално и достатъчно ефективно зоните на територията на тяхното стопанство, така че те да отговарят на условията и реда за субсидиране.

Ще определим най-подходящите територии за прилагане на зелени мерки във Вашето стопанство, така че да имате максимална полза, без това да се отразява върху обичайната структура на останалите основни култури или върху размера и качеството на добивите.

субсидии 2014 - 2020

Ще изготвим проект на екологично важните участъци на територията на Вашето стопанство: (i) частично покрити участъци с храсти или единични дървета, (ii) подходящи територии за изграждане на ивици между основните култури, (iii) буферни зони около чувствителни територии или хабитати във Вашето стопанство – водни или влажни обекти, (iv) захрастени или залесени територии, които така или иначе не ползвате за земеделие и други.

субсидии 2014 - 2020

Ще проектираме разположението и обхвата не Екологично важните зони на територията на Вашето стопанство, така че да отговарят на изискванията на ОСП или на така наречените Агро-екологични стандарти за планиране на стопанството.

С други думи, ще Ви помогнем да извлечете максимални ползи от териториите във вашето стопанство, които по принцип не ползвате оптимално и за които не получавате субсидии.