LUCAS 2015 – Рамково статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването

биологичното производство в ЕС
План за Действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС
09/12/2014
Most of us are familiar with “wine and food pairing”. – How about “wine and soil pairing”? – Do you really know your soil?
22/01/2016
лукас 2015

LUCAS 2015 – Рамково статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването

Проучването LUCAS представлява рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. Целта на LUCAS е да се събере актуална информация за типа на Земното покритие и Земеползването чрез провеждането на реални полеви наблюдения в предварително определени точки на наблюдение.

Полево проучване ЛУКАС 2018

LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България.

Последното LUCAS проучване беше проведено през 2015 година на територията на 27-те страни-членки, като бяха посетени и наблюдавани 271 хил. точки.

Основните задачи на проекта LUCAS са:
– да се придобие хармонизирана информация за Земното покритие и Земеползването на териториите в рамките на ЕС
– да се предостави обща методология и класификация, която да осигури пълната съпоставимост и сравнимост на резултатите от всички Европейски страни
– да предостави необходимата информация за извършване на кръстосани мулти-анализи.

За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.

Полево проучване ЛУКАС 2018

По същество полевото проучване LUCAS протича през средните по-важни етапи:
– Подготовка на полеви и картен инструментариум
– Обучение на анкетьоите
– Същинско полево наблюдение
– Проверка на качество
– Корекция на грешки
– Окончателно докладване

Най-важен етап е „Същинското полево наблюдение” при който реално се посещава избраната територия и се събира цялата теренна информация.

Информацията за Земното Покритие и Земеползването се събира посредством директно наблюдение, като всяко местоположение на описаните обекти и характеристики се заснемат с GPS и Фото устройства.

Полево проучване ЛУКАС 2018

Събира се следната по-важна информация:
(i) вид на ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ – Урбанизирани земи, Земеделски земи, Горски Земи, Водни площи, Голи територии, Затревени територии, Храсталаци
(ii) вид на ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО – за нуждите на Селското стопанство, за нуждите на Горското стопанство, за нуждите на Промишлеността, за нуждите на Транспорта и т.н.
(iii) някои специфични особености на терена – поливност, вид на културата, височина на дърветата и др.
(iv) за да се наблюдава и последователността в редуването на линейните обекти се обхожда и отсечка (трансект) с дължина от 250 м. в Източна посока.
(v) правят се снимки на заобикалящият ландшафт по 4те основни посоки
(vi) взимат се почвени проби

Получените данните се използват за изготвянето на статистическа информация за използването и покритието на териториите на Европейско и Национална ниво. Наблюдават се измененията на площите заети с различно покритие, промените в земеделските условия и начините на управление на земите, настъпилите изменения на пейзажа, както и настъпилите промени в някои показатели на почвената покривка. Освен като ресурс за мониторинг на околната среда и изготвяне на правилни и устойчиви политически решения, информацията от LUCAS се използва и като валидиращо средство за пространствени данни получени чрез механизмите GMES, CORINE и др.

за повече подробности:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/statistics-illustrated