Условие за развитие на Шафрана като алтернативен поминък

Most of us are familiar with “wine and food pairing”. – How about “wine and soil pairing”? – Do you really know your soil?
22/01/2016
Определяне на подходящи земи в стопанството във връзка със субсидиите 2014 – 2020
09/08/2016
развитие на Шафрана

Условие за развитие на Шафрана като алтернативен поминък

развитие на Шафрана

Eкология

В климатично отношение Шафрана (Crocus sativus L.) расте и се развива добре както в територии с умерен континентален, така и в такива с преходно-средиземноморски и типично средиземноморски климат.

Шафранът е устойчив на екстремни вариации на температурите, като понася вариране от 40 градуса през лятото до -15 градуса през лятото. Успешно вирее на места с много топло лято и мразовити зими, както и на такива с по-мека зима и по-горещо и сухо лято, с количества на валежите между 250-400 мм. , като валежи до 700-750мм не се отразяват неблагоприятно на развитието му. Както е видно, в климатично отношение шафрановата култура е добре обезпечена и ще расте успешно в някои райони но страната.

Ако в климатично отношение можем да очертаем по-големи и обширни области от страната, то от гледна точка на теренните и почвените условия – подходящите места трябва да се определят с по-голяма точност и прецизност. Почвеното разнообразие в страната е толкова разнообразно, че дори и в рамките на един и същ масив могат да се срещнат повече от едно почвени различия. Ето защо точните почвени проучвания и почвени анализи са от решаващо значение за правилния избор на подходящите места за отглеждане на Шафран.

Като цяло шафрана расте успешно върху по-добре дренирани почви, алувиални и наносни почви, като има съобщения за шафранови насаждения изградени върху глинеста почвена покривка. Понасят добре и повишени нива на карбонатите, стига те да не присъстват в по-високи количества още от повърхността. Леките наклони на релефа също не са проблем за доброто развитието на шафрана.

развитие на Шафрана

Развитие (фенофази)

В рамките на една година на развитие, шафрана преминава през две фази – активна и пасивна (фиг.1). Активният период е от Август до Септември или от Април до Май. През този период се активизира метаболизма на растението, с проникването на корените в дълбочина, покълването, цъфтежа и развитието на листата. По време на спящия период не се наблюдават промени в обема и теглото на луковиците – те вече са оформени. Цикъла на производство на шафрана трае три-четири до пет-седем години. Не се препоръчват като добри места за засаждане на шафранови масиви, тези места на които през последните три или четири години са се отглеждали – детелина, картофи или моркови, които носят паразити увреждащи шафрана.

Препоръчително е след един производствен цикъл мястото да се остави да „почине“ по естествен път или на мястото да се засадят бобови култури – нахут, соя, бакла, боб, грах, леща за консумация или фий, лупина и др. за коситба или директно изпасване. Тези два способа за възвръщане на естественото плодородие са предпочитани пред употребата на синтетични торове, чието влагане оказва недобро влияние върху качеството на крайния продукт. Ако се ползват изкуствени торове, е препоръчително те да бъдат с природен произход – добити по естествен път от места с обогатени на калий и фосфор скали. От друга страна, използването на местата за шафран в периода на „почивка“ на земята позволява и реализиране на допълнителни доходи за стопаните под формата на чист добив на бобови култури, сено, фураж или рента от ползване за паша.

По-късно ще разгледаме и други аспекти в производството, добивите и качеството на шафрановата култура.