Избор на терени за създаване на качествени лозя

Национална почвена служба

Детайлни почвени проучвания при създаване на качествени лозя


"Най-основното и необратимо решение в живота на едно качествено лозе е изборът на място. В избраните райони решението може да бъде до голяма степен въпрос на условия, качество, цена, близостта до пазари, предлагането на работна сила, наличието на вода и т.н. Това решение ще се окаже решаващо за рентабилността на изграденото лозе и качеството на произвежданите вина."

Основните и ключови компоненти на оценка на пригодността на даден масив или парцел са: - климат, почви и топография.


Националната Почвена Служба извършва качествен и пълен набор от проучвания и изследвания на трите ключови компоненти на средата.

1. Оценка за пригодност на територии за отглеждане на качествени лозя.

1.1. Климат – локални температурни суми, продължителност на вегетационният период, валежни суми и разпределение на валежите по сезони и месеци, свободни от мраз и слани периоди, вероятности за случване на градушки и др.

1.2. Почви – дълбочина на почвения профил, строеж на почвеният профил по хоризонти, съдържание и характеристика на карбонатен профил, хранителен статус, почвена киселинност, хумус, механичен състав – оценка на песъчливи и глинести фракции, оценка на воден и въздушен дренаж и др.

1.3. Топография – подходящи изложения, степен на наклона, близост и влияние на водни тела и горски територии, кадастрални анализи и др.

2. Пълен набор от почвени анализи за установяване на степента на пригодност.

3. Карти на пригодност.

4. Почвени проучвания и характеризиране на тероар при изграждане на нови и вече изградени лозови насаждения.

5. Дигитална паспортизация на лозови насаждения.

5.1. Дигитализация и прецизно GPS заснемане на масивите

5.2. Изграждане на база данни за лозови насаждения (масиви, парцели) – площ, изложение, наклон, почвени характеристики, сорт, възраст, натрупани захари и киселини по години, сорт и масив, добив по години, сорт и масив, проведени мероприятия (окопаване, поливки, резитба, пръскане) по години и масиви и др.

5.3. Прецизна триизмерна визуализация на лозовите масиви и околните райони.

6. План за балансирано торене и нужда от допълнителни мелиоративни мероприятия (торене, варуване).

Визуализация на база данни

-отношение на захарност към киселини в гроздето по масиви и сортове от предходната реколта
-установени почвен различия и характеристики по масиви


Изтегли документи