Прецизно земеделие и Дигитализация на стопанството

Национална почвена служба

Прецизно земеделие


Прецизното земеделие е иновативен и високотехнологичен подход за ефективно управление на културите и процесите в стопанството. Прецизното земеделие комбинира с висока ефективност познанията за земята, условията на средата и нуждите на културите с високите технологии на съвременния свят.

Прецизното земеделие се отличава от традиционното земеделие по нивото си на управление. Вместо управлението на цели области или райони като отделна единица, управлението на земите в стопанството се персонализирана и прецизира за малки площи в отделните полета, парцели, физически блокове или масиви.

Ефективността в прилагането на прецизното земеделие означава, че всички вложени от вас средства под формата на обработки, семена, торове и др. трябва да бъдат съобразени изцяло с конкретните нужди на културата и приложени на точното място, в точното време и в точното количество избягвайки необоснованите разходи за излишни обработки и ненужни количества торове и препарати.

Прецизното земеделие е интегрирана селскостопанска система за управление, включваща следните технологии и инструменти:

  • Базови Дигитални Карти (прецизни дигитални карти за разпространението и характеристиките на почвите в стопанството, оконтурени земеделски парцели и масиви, дигитални технологични карти по култури и др.)
  • Глобалната Система за Позициониране (високоточни GPS устройства за управление, контрол и локализация на промените)
  • Мобилни Сензори (мобилни устройства за анализ на средата, внесените препарати и получения добив)
  • Географска Информационна Система (ГИС за анализ, моделиране, визуализация и реакция)

За да постигнете тази висока ефективност, и да направите Вашите управленски решения печеливши, процесите във вашето стопанство трябва да бъдат опознати и управляеми.


За това, ние от Националната Почвена Служба, ще изготвим прецизни почвени карти на разпространението на почвените единици и техните основни и най-важни характеристики на стопанисваните от вас територии.

Ще конвертираме изготвените почвени карти в удобен дигитален формат за използване от вашето прецизно устройство в селскостопанските Ви машини.

Ще съобразим нормите на внасяните торове с картираните почвени различия.

Ще комбинираме и анализираме базовите данни от почвените карти с реалните полеви данни за количествата на внесените торове и получения добив от вашите машини.

Ще определим проблемните зони в полетата за които резултатите от анализите за почвените характеристики, вложените торове и получения добив са незадоволителни.

Ще предложим обосновано решение за реакция, изцяло съобразено с получените данни.


Изтегли документи