Прецизно Земеделие, Дигитално Земеделие и Интелигентно Земеделие – по какво всъщност се различават те?

Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.
03/10/2019
Нов ресурс в ОСП предвижда подпомагане при създаване на нови плодови насаждения.
16/02/2021

От дронове до сателитни снимки и сензорни технологии, селското стопанство се променя по забележителен начин. Технологичните иновации прекрояват начина, по който се прави земеделие. Модернизацията на селското стопанство и използването на цифрови технологии  предизвикаха появата на нови концепции като прецизно земеделие, дигитално земеделие и интелигентно земеделие. Тези термини, въпреки че често се използват взаимозаменяемо, имат фина разлика в значението си.

В тази статия ние хвърляме малко светлина по въпроса и предоставяме определения от различни източници, за да ви помогнем да сортирате терминологията на съвременното земеделие.

Прецизното Земеделие е широко използван термин през последните години. В доклад за 2016 г. как дигиталните данни ще доведат до революция в световната хранителна верига, McKinsey & Company определят прецизното земеделие  като: „технологичен подход, насочен към управление на земеделието, който наблюдава, измерва и анализира нуждите на отделните полета и култури“. Според McKinsey развитието на прецизното земеделие се формира от две тенденции: „възможност за натрупване на големи масиви от дигитални данни /от сензори, полеви данни, почвени анализи и т.н./ комбинирани с напреднали аналитични познания и експертизи, от една страна, и използването на роботизирани машини, сензори, сложни локални почвени и климатични познания – от друга“.

Докладът на Европейския парламент относно прецизното земеделие и бъдещето на земеделието в Европа определя прецизното земеделие като: „модерна концепция за управление на земеделието, използваща цифрови техники за наблюдение и оптимизиране на процесите на производство в селското стопанство“. Ключовият момент тук е оптимизацията. Например: вместо да прилага еднакво количество торове върху цялото поле, прецизното земеделие включва прецизни почвени карти и зонални измервания на колебанията на почвените характеристики в рамките на зоните и съответно адаптиране на стратегията за торене. Това води до оптимизирана употреба на торове, спестяване на разходи и намаляване на въздействието върху околната среда.

Интелигентно Земеделие се свързва предимно с прилагането на информационни технологии за оптимизиране на сложни земеделски системи. За разлика от Прецизното Земеделие, фокусът на Интелигентното Земеделие не се прилага върху точното измерване или определяне на разликите в полето или между характеристиките на отделните животни. Фокусът е по-скоро върху достъпа до аналитични и дигитални данни и използването на тези данни – как събраната на полето информация може да се интерпретира и използва по интелигентен начин.

Интелигентното Земеделие включва не само отделни машини, но всички фермерски операции. Земеделските производители могат да използват мобилни устройства като смарт телефони и таблети за достъп до консултации и данни в реално време за състоянието на почвата и растенията, терена, климата, времето, използването на ресурси, работната сила, финансирането и т.н.

В резултат на това земеделските стопани разполагат с необходимата информация, за да взимат информирани решения въз основа на конкретни данни, а не на интуицията си.


Същността на Дигиталното Земеделие се състои в създаването на видима и осезаема стойност от получените данни. Дигиталното Земеделие означава да надхвърлиш самото наличие на данни и да създадеш действителна добавена стойност от тези данни. (Източник: Дигитално земеделие: какво всъщност означава това?)

Дигиталното Земеделие интегрира и двете концепции – прецизно земеделие и интелигентно земеделие. Според статия за цифрово земеделие от DLG (Германско земеделско общество) под дигитално земеделие се разбира „последователно прилагане на методите за прецизното и интелигентното земеделие, изграждане на вътрешна и външна свързаност на фермата и използване на уеб базирани платформи за обмен на данни заедно с анализи и препоръки базирани на събраните дигитални данни ”.


Как експертизата и услугите на Почвената Служба са свързани с това?

Ние предлагаме пълна Дигитална Паспортизация на Земеделски Стопанства, включваща както базовата дигитална информация за местоположението на обработваните площи, тяхната конфигурация, размер, достъпност и др., така и всякаква друга значима информация касаеща почвените характеристики, топографските особености на земите, тяхната пригодност за отглеждане на голям набор от култури, ограничения за отглеждане и т.н.

И всичко това – в Дигитален вид, във формат според Вашите нужди и съвместим с използвания от Вас софтуер!

Ето и примерен модел на информация, която можем да изготвим за Вашето стопанство:

І. Пространствено и административно разположение на стопанството: Област, Община, Землище;

ІІ. Пространствена локализация на ползваните земеделски площи, местоположение в масива, конфигурация, размер, наклон, изложение, ослънчаване и натрупани температури, прилежащи земи, отстояния от населеното място , най-пряк и удобен достъп;

ІIІ. Екологични ограничения- Натура 2000, нитратна директива, др;

ІV. Принадлежност към необлагодетелствани райони;

V. Климатична и агроклиматична характеристика на района:

– Месечна и годишна средна температура на въздуха;

– Екстремни минимални и максимални температури на въздуха;

– Средна и крайна дата на последния и първия есенен мраз и средна продължителност на свободното от мраз време;

– Средна и крайна дата на последната пролетна и първата есенна слана, свободно от слана време и месечен брой дни със слана;

– Продължителност (дни) на периодите с устойчиво  задържане на температурите на въздуха над 0, 5, 10 и 15оС и набрани температурни суми;

– Средна месечна и годишна сума на валежите;

– Заплаха от градушки;

– Агроклиматична принадлижност на района, топлообезпеченост, влагообезпеченост, средна стойност на баланса на  влагообезпеченост  за периода юни-август, вероятност на години с различно овлажняване в %- много сухи, сухи, сухи до слабо засушливи, слабо засушливи, оптимални, умерено влажни, влажни;

– Текуща климатична информация.

VI. Почвена покривка на площите;

VIІ. Морфографски и физико-химични параметри на установените почви:

– Текстура на почвата;

– Почвена киселинност;

– Органично вещество и хумус;

– Хранителен запас – макро и микро елементи;

– Замърсеност на почвите;

– И много други;

VІIІ. Интерпретация на параметрите по отношение на място за развитие на кореновата система на растенията, въздушен и воден режим, степен на каменистост, степен на заблатеност, съпротивление при обработки, риск от водна и ветрова ерозия, противоерозионни практики, агроеко-потенциал, продуктивни качества;

ІX. Поливност от налични напоителни съоръжения и потенциал за напояване от собствен водоизточник;

Х. Специализация на стопанството по отношение на отглежданите култури;

ХI. Технологични карти за отглеждане на голям брой земеделски култури;

ХIІ. Сеитбообороти и карти на редуваните култури по полета;

ХІIІ. Схеми за пробонабиране за агрохимични изследвания;

ХІV. Възможни добиви;

ХV. Интерпретация на резултатите от агрохимическите изследвания и препоръки за торене за получаване на възможни добиви;

Дигиталната Паспортизация на Стопанството е отворен, динамичен модул, за пространствено ориентирана графична, таблична, текстова и атрибутивна информация , даваща възможност за оптимално управление  и постигане на възможните високи икономически резултати.

Паспортизацията дава възможност за избор на подходяща култура за отглеждане, избор на култури в сеитбооборота с най- малък риск от провал,  пестене на торове, чрез изчисления за възможни добиви, минимизиране на обработките и т.н.