Препоръки за торене

Национална почвена служба

Препоръчки при торене


За да полу­чите висок добив с желаното качество, е необходимо всички фактори за растежа на отглежданите от Вас култури да бъдат осигурени в определени хармонични съчетания, съответствуващи най-пълно с потребностите на растенията през отделните периоди на техния растеж и развитие.

Във връзка с изготвянето на точни препоръки за торене, ние:


Ще посетим Вашето стопанство и вземем почвените проби;

Ще изпратим кратки и точни инструкции и схема за пробовзимане до Вас, ако желаете да извършите самостоятелно пробовзимане;

Ще изготвим и предоставим схема за пробовзимане, с разпределението, точния брой на почвените проби и необходимата дълбочина на пробовзимене, така че да осигурим достатъчна представителност на пробите и ефективност на направените разходи;

Ще анализираме почвените проби за широк обхват на почвени показатели;

Ще разтълкуваме резултатите от почвените анализи и ще изготвим Препоръките за торене в съответствие с резултатите от анализите, почвените характеристики и културите на полето;

Ще изготвим прецизна дигитална почвена карта на представените във Вашето стопанство - почвени различия и изготвените Препоръки във вид и формат готови за зареждане в прецизното устройство /прецизна торачка напремер/;

Ако желаете да изготвим Препоръка за Торене на ваши земи или парцели, моля свържете се с нас!.

Защо е необходимо да съобразим нормите на торене с почвените характеристики и видовата специфика на отглежданите култури?


Както е добре известно - внесените в почвата торове, преди да постъпят за хранене на растенията, се подлагат на различни промени. Органическите торове се разлагат от микроорганизмите в почвата, в една или друга - степен се хумифицират и минерализират. Минералните торове, внесени в почвата претърпяват също така различни и повече или по-малко дълбоки промени, по­лагайки се на разтваряне, влизайки в реакция с компонентите на почвения разтвор и твърдата фаза на почвата и т. н.Всички тези процеси на промяна на торовете в почвата протичат не едновременно, с различна скорост и различно при различните почвено-климатични условия, и имат повече или по-малко положително или отрицателно значение за храненето на културните растения.

Ето защо, за да се оцени торното значение на което и да е вещество, за да може да се урегулира храненето на растенията, е задължително да се знае не само потребността на растението в всички стадии на неговото развитие, но е нужно да познаваме цялата редица от свойства на почвата и физически, хи­мически, и биологически процеси, които протичат в нея. Различията във физическите свойства на почвата, във водния й въздушен режим, както и въобще различията в културното състояние на почвата, като оказват огромно влияние върху общите условия на развитието на растенията, имат твърде съществено значение върху ефекта на торенето. Следователно, степента на действието на торовете върху добива и неговото качество ще зависят не само от природата на расте­нието, но и в много голяма, а в много от случаите решаваща роля на почвените условия, създаващи определен комплекс от фактори за живота на земеделските растения.

Както стана ясно, единствено установяване на количеството на хранителните елементи и дори самоцелното им картиране далеч не е достатъчно условие за взимането на обосновани решение за вида, количеството, мястото и времето на прилагане на торенето. За да се получи най-голям ефект от торенето например, необходимо е системата на торене да се диференцира по съответен начин, в зависимост от почвените условия. Като незаменима основа за такава диференциация служат поч­вените агрохимични изследвания и съставените по съответен начин подробни почвени карти за различните почвени различия, представени във Вашето стопанство.

Необходимостта от качествени почвени проучвания и изготвяне на прецизни почвени карти съдържащи информация за основните и специфични почвени характеристики е от особено значение при планирането и осъществяването на основни елементи от системата на торене, както и за правилното и диференцирано, в зависимост от почвените условия, торене - установяване на дозите, съотношенията, времето и начина на торене.


Изтегли документи