Почвено проучване

Национална почвена служба

Почвено проучване


Детайлното почвено проучване е задължителна дейност при създаването на трайни насаждения, лозя, зеленчукови градини, етерично-маслени култури, парници и оранжерии. Детайлното почвено проучване е основно средство за наблюдение и контрол на състоянието на вече създадени насаждения и посеви. Детайлното почвено проучване е единствения инструмент за взимане на правилни и обосновани решения и мерки за въздействие върху развитието на земеделските култури.

Направете го преди покупката на земята!
Вече сте собственик – научете какво всъщност притежавате!
Защитете инвестиционното си намерение!


Земеделските земи са територии на естествената растителност, които човек е отнел за да отглежда земеделски култури. Така, естествената екосистема се превръща в агроекосистема. В не малко от случаите, тези земеделски култури не са съобразени с локалните почвени условия, което неминуемо ги превръща в неподходящи и водещи до значителни загуби в качеството и количеството на продукцията.

Правилната оценка на агроекосистемата (почва и прилежащ климат) дава възможност определени територии да бъдат определени като особено пригодни за отглеждане на пшеница, царевица, лозя и т.н. Ако разгледаме почвата от позицията на най-обикновения прагматизъм като основа, върху която развиваме земеделска дейност, би следвало да отбележим, че основните функции които изпълнява са следните:

Място за развитие на кореновата система

Място осигуряващо вода на растенията

Място осигуряващо хранителни вещества

Място осигуряващо почвен въздух

Място осигуряващо микробиологична дейност на полезни микроорганизми

Всички тези функции определят „естествения потенциал на почвата“ и са пряко свързани с морфологията и физикохимичните параметри на почвата: - гранулометричен състав, хумусно съдържание, дебелина на хумусния хоризонт, дебелина на почвата, почвена реакция, текстурна диференциация, каменистост, ерозия, строеж на почвения профил и т.н. Тези именно показатели отразяват същността на почвооброзувателния процес и обуславят формирането на почвеното плодородие за всяка една локална почвена разновидност.

Използването на естествения потенциал на почвата е единствения безплатен елемент при формиране на себестойността на земеделската продукция. Ето защо, избора на подходяща почвено климатична обезпеченост Ви гарантира по-висока ефективност на процесите при управлението на Вашето стопанство, както и по-висок и качествен добив при възможно най- ниска себестойност.


За това, Ние ще Ви помогнем да намерите възможно най-подходящото място за успеха на вашето инвестиционно намерение.

Да мигрираме Вашите ГИС бази данни във подходящ формат за зареждане в прецизното GPS у-во на Вашите селскостопански машини


Да проучим детайлно почвените различия на територията на вашето стопанство

Да анализираме прецизно и точно характеристиките на установените почвени различия

Да изготвим подробна Почвено-климатична характеристика на вашето стопанство с подробна информация за всички необходими за ефективното му управление почвено-климатични показатели и характеристики, като:

  • Климатични особености
  • Геология
  • Почвени различия
  • Качествена оценка за пригодност
  • Препоръки за торене
  • Подробна почвена карта
  • Бонитетна оценка за пригодност

Да изготвим прецизна дигитална почвена карта на представените във Вашето стопанство - почвени различия и техните характеристики

Да изградим пространствена ГИС база данни с всички почвени характеристики, придружаващи почвената карта на Вашето стопанство

Да мигрираме Вашите ГИС бази данни във подходящ формат за зареждане в прецизното GPS у-во на Вашите селскостопански машини


Изтегли документи