Почвено картиране

Национална почвена служба

Почвено картиране


На сравнително малката територия на България от 32-те референтни почвени групи от Световната референтна база за почвени ресурси (World Reference Base for Soil Resources - FAO 2006) на Земята, засега у нас са установени 18 големи групи, а 13 от 17-те глобални почвообразуващи процеса са формирали българските почви.

Почвеното разнообразие на територията на дори едно землище в България, понякога не може да бъде установено на огромни територии по света. Това голямо почвено разнообразие неминуемо оставя своя характерен отпечатък върху отглежданите от Вас земеделски култури и начините на управление на вашето стопанство.

Голямото почвено разнообразие в почвената покривка изисква особено внимание и високо квалифицирана експертна оценка. За Вас земеделци, от изключителна важност е да познавате не само какво е моментното състояние на почвите и посевите, но и къде точно са локализирани проблемите и как можете да им въздействате най-ефективно и с най-малко загуби. За да научите в каква степен това уникално почвено разнообразие се отразява върху развитието на културите, количеството и качеството на продукцията Ви, ние още го проучим, опишем и картираме, използвайки и прилагайки собствено ноухау, базирано на нашия дългогодишен полеви опит и прилагайки най-съвременни технологии и методи.

С изготвените подробни почвени карти на земите които стопанисвате, Вие ще получите ценна информация относно разпределението и разпространението на почвените различия, техните основни характеристики и показатели получени от почвените анализи, тяхната пригодност или непригодност за отглеждане на един или друг вид земеделска култура и др. Прецизните, едромащабни почвени карти на стопанството са незаменим инструмент при организиране и планиране на полетата, растителните видове и структурата на посевните площи в сеитбообращенията, съотношението на културните видове, вида и времето за провеждане на най-подходящите почвообработки, мястото, вида, количеството и нормите на влаганите торове и др.

Какво още?


Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите във вашето стопанство с максимална прецизност и ефективност, въздействайки на точното място, в точното време, и по точния начин, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.


Изтегли документи