Почвени анализи

Национална почвена служба

Почвени анализи


Националната Почвена Служба извършва пробовземане от полето и анализ на почвени проби в областите на земеделието и околната среда за всички заинтересовани страни – земеделски производители, животновъди, производители и разпространители на торове и препарати за растителна защита, индустриални компании, спортни съоръжения..

Почвените анализи включват изследването на основни почвени показатели, като:


механичен състав на почвените агрегати (отношение на песъкливите и глинестите фракции по целия почвен профил)

почвена киселинност (рН)

агрономична (хранителна) запасеност - макро и микро елементи

наличие на карбонати и разпространението им по почвеният профил в дълбочина

съдържание на органично бещество - хумус

съдържание на тежки метали и замърсители в почвени, растителни и водни проби

Ако желаете да направим анализ на почвени проби за определени параметри, моля свържете се с нас!.

Националната Почвена Служба предлага обосновани препоръки за торене на базата на съвместяване на почвени анализи и най-важните характеристики на почвата. За разлика от повсеместно предлаганите препоръки за торене, без каквато и да е обвързаност на торовите норми с почвените характеристики, ние предлагаме и изграждаме нашите препоръки в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове, като обвързваме резултатите от почвените анализи, с моментната хранителна запасеност, с вида на културите които се отглеждат, с полученият и желаният добив и на-вече с почвените характеристики, така че фермера да получи максимално точна и вярна препоръка за торене.

Точната и вярна препоръка за торене има здрава икономическа логика, като осигурява достатъчен ресурс за правилното изхранване и развитие на земеделските култури, подържа почвеното плодородие и реализира значителни икономии от ненужно вложените количества тор. Правилното пробовземане и вида на почвените анализи са от решаващо значение за успеха на всяко земеделско начинание и бизнес.

Националната Почвена Служба предлага пълният набор от дейности:


започвайки от теренното посещение и взимане на почвени проби

извършване на почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, вредни почвени паразити, почвена текстура и много други

издаване на становище и разтълкуване на резултатите от почвените анализи

изготвяне на препоръки за торене

изграждане на почвена карта с основните и най-важни почвени показатели

оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място

По желание на фермера предлагаме цялата база данни с карти и показатели да бъде изградена в дигитален вид, напълно съвместим с широко използваните програми за визуализация и напълно интегрируем в прецизните GPS устройства на селскостопанските машини.


Изтегли документи