Почвените проучвания – основно средство за правилно планиране и устойчиво управление на стопанството

Текущите мерки от реформата на Общата Селскостопанска Политика
17/04/2013
Полево проучване ЛУКАС 2018
Време е да планираме добивите за следващата земеделска 2014 година
19/07/2013

Почвените проучвания – основно средство за правилно планиране и устойчиво управление на стопанството

ВРЪЗКА С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СУБСИДИРАНЕ ПО ОСП

Почвените проучвания са изключително полезен инструмент за земеделските стопани, защото предоставят основна информация на сцената на която фермера режисира всички главни и второстепенни роли в своя шедьовър. За да се превърне едно начинание в шедьовър, обаче – режисьора трябва да има добре написан сценарий (почвени характеристики и експертни препоръки), завладяващи декори (правилен избор на култура съчетан с най-благоприятните природни условия за развитието им) и изключителни актьори (експерти които да предложат и извършат обосновани и прецизни дейности).

Почвените проучвания не съдържат само сухо описание на почвите от една област, те също съдържат и представят свойствата, параметрите, качествата и пригодността на почвата, богато описани в таблични данни и визуализирани в прецизни едромащабни карти.

Отчитайки факта че макар и малка по площ, България притежава изключително богатство от почвени различия, информацията за особеностите на всяко едно локализирано различие е изключително важна за устойчивото и ефективно земеделие в страната. В не малко от случаите, тази информация е дори решаваща за успеха на едно такова начинание, като земеделието.

В потвърждение на това, и базирайки се на наши изследвания и подробни картирания, в не малко от случаите на територията на дори едно землище се срещат повече от 15 различни по своите показатели и характеристики почви, които от своя страна, предоставят различни условия за растеж и развитие, и изискват различно и диференцирано отношение, различни обработки в зависимост от избраната култура, различни норми и дози на торене и т.н.

В резултат на проведени прецизни почвени проучвания, сме установили че наличието на такова огромно почвено разнообразие е представено както на локално, така и на местно ниво. В не малко от срещаните случаи, дори в рамките на един Физически Блок се наблюдават 2, а по някога и повече почвени различия.

Това голямо почвено разнообразие предоставя много добри природни предпоставки за разнообразяване / диверсификация и в отглежданите култури. Наличието на почви с различни характеристики ще се окаже предимство за всеки фермер отчитащ новите постановки на ОСП през следващият програмен период, а именно „екологизирането“ на земеделието и въвеждането на диверсификация на културите в рамките на едно стопанство.

Обвързването на почвените различия с отглеждането на различни култури ща осигури на фермерите не само съобразяване с тези нови постановки, и условия за субсидиране, но и ще гарантира в голяма степен успешното развитие на избраните култури, техния добър добив и качество.