Почвата е капитал. Нека го управляваме правилно!

Почвени анализи при органичното производство.
16/07/2019
Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.
03/10/2019

Здравата почва е най-важният двигател за увеличаване на производителността на земеделските стопанства и защита на рентабилността. Живите почви и функциониращите екосистеми работят за задържане на вода и осигуряват хранителни вещества на растенията. Това изгражда печеливши стопанства и подобрява стойността на активите в дългосрочен план.


Всичко е свързано с практическия опит.
Като опитни полеви експерти и приложно насочени специалисти, ние се ангажираме на ниво ферма за подобряване на оперативните, финансовите и екологичните резултати. Ние работим с фермери, корпорации, инвестиционни фондове за земя и правителства, за да постигнем по-добри икономически резултати и значими ефекти върху околната среда.


Услуги за управление на ферми
Работим като съветници към мениджъри на стопанства и фондове, за да преодолеем заедно съвременните предизвикателствата към земеделските стопанства. Ние работим със стопаните, за да подобрим оперативните резултати. Ние споделяме с вас най-добрите познания и десетилетия опит в областта на почвите, анализите, препоръките и околната среда.


Бизнес и правителствени решения
Ние работим със земеделския бизнес и правителствата, за да подкрепим и възнаградим усилията на всички заети в земеделския бранш. Ние интегрираме нашите познания за по-добри резултати в областта на околната среда с по-добра бизнес ефективност на земеделските стопанства. Предлагаме решения и изготвяме анализи във връзка с определянето на Необлагодетелствани райони, както и подкрепа при формиране на Националните Мерки към ОСП.


Инвестиционни консултации
Работим с нашите партньори през целия жизнен цикъл на инвестициите в земеделска земя. Нашият опит включва възможности за проучване, надлежна проверка и оценка на земеделски земи, бизнес планиране, оценка на стратегията и изпълнението.

Ние заедно можем да управляваме почвите по-добре!