Новите зелени мерки – потенциални ползи за българските фермери

Зелената политика в селското стопанство след 2014 – първи стъпки
05/09/2014
биологичното производство в ЕС
План за Действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС
09/12/2014

Новите зелени мерки – потенциални ползи за българските фермери

ползи за фермери

От една страна зелените мерки трябва да носят ползи за околната среда, но от друга, фермерите трябва максимално добре да се възползват от ползите които тези мерки предоставят.

Един такъв подход е поясното земеделие, или иначе казано отглеждане на повече от една култура едновременно на един масив.

От друга страна този подход съчетава както повишени добиви и качество на продукцията, така също прилага на практика изискването на ОСП за позеленяване на земеделието. Следователно фермерите които практикуват такъв тип земеделие, автоматично ще отговарят на изискването на зелените мерки от настоящият програмен период.

Основните ползи за земеделските производители се проявяват най-вече в по-стабилни добиви, по-добро оползотворяване на хранителните вещества в почвата, по-добър контрол на плевелите, опресняване и връщане на по-високи количества Азот в почвата, тъй като най-често срещаните култури при поясното земеделие са бобовите азотфиксиращи култури.

При поясното земеделие обикновено се отглеждат две култури (с агрономическа
съвместимост и допълващи се характеристики) в съседство, като ширината на всеки пояс отговаря на ширината на работната единица (хедера на комбайна например) с която ще се прибира реколтата. Адаптирането на ширината на всеки пояс към механизираната техника за прибиране, е с цел максимално улеснение на фермера по време на отглеждане и събиране на културите. За формиране на ширината на пояса не се прилага ширината на работното тяло на сеялките например, защото в повечето случаи ширината на машините за сеитба е по-малка и дори кратна на ширината на хедера на комбайна.

Посоката на поясите е най-добре да се определи в зависимост от локалната топография. В идеалният случай: (I) поясите се разполагат перпендикулярно на наклона за да се намали ерозийният ефект в началните фази на растеж и (ii) поясите се разполагат перпендикулярно на посоката на преобладаващите ветрове.

Изграждането на правилни и точни пояси се подпомага значително от използването на дигитални почвени карти, качени на прецизни GPS устройства в земеделските машини. Почвените карти отразяват в детайли границите на почвените различия, границите на почвените характеристики и районите на пригодност в които е най-оправдано да се засяват желаните култури. Високо точните GPS устройства за прецизно земеделие ще осигурят правилното ориентиране и позициониране на поясите спрямо топографските особености.

Най-често прилаганите видове култури в поясното земеделие са: соя + царевица или соя + царевица + овес.

ползи за фермери

Формирането на правилни пояси има отношение най-вече и към реализирането на висок и качествен добив. Взаимодействието на двете култури (царевица и соя например) осигурява на растенията по-добър микроклимат, по-добра защита на културите от ветрове, по-добра защита на почвата от загуба на влага и др.

Правилният избор на пригодни места (почвени характеристики, климатични особености, възможност за поливки и др.) за отглеждане на желаната култура е от решаващо значение за успеха на всяко едно начинание в земеделието, включително и постигането на новите зелени изисквания през 2014-2020г.