Оценки за пригодност

Национална почвена служба

Оценки за пригодност


Оценката за пригодност на земеделските култури представлява подробен пространствен почвен анализ и точна експертна оценка на локалните фактори на средата и специфичните изисквания на културите към тези фактори през целия период на тяхното развитие.

Всяка култура, сорт или хибрид предлаган на пазара и отглеждан във Вашето стопанство е строго параметриран към точно определени условия на средата и начин на отглеждане. За да разгърнат своя потенциал и възможности в максимална степен, на всяка култура, сорт или хибрид трябва да бъдат осигурени условия максимално близки до тези при които той е създаден и формиран. Ето защо, правейки своя избор за вида на отглежданата култура и мястото за отглеждането и, Вие трябва да знаете до колко почвените условия във вашето стопанство ще отговорят на изискванията на растението.

Например, за да получите добив от определено количество и качество за които е параметриран от производителя на семена даден сорт или хибрид, той трябва да бъде отгледан на точното място, което ще му осигури нужните за това условия:

правилни почвени условия (дебелина и състав на почвения слой, на мястото за развитие на кореновата система, на пространството което най-често се обработва);

подходящ механичен състав на почвата (съдържание на глина, пясък, прах и съотношението между тях);

съответна почвена киселинност (пределни граници на киселинността за които културата е толерантна);

подходящ въздушен и температурен почвен режим (оптимални условия на поникване и развитие на растението);

необходима хранителна и влаго – обезпеченост (оптимално съдържание на хранителни елементи в усвоима форма в почвения разтвор);

подходящи фенологични периоди (време и периоди без наличие на стресиращи и лимитиращи явления – слани, мразове, засушавания);

целесъобразни мелиоративни мероприятия (видове, количество, норми и време на прилагане на торенето);

прецизна агротехника (видове и повторяемост на почвообработките);


Неспазването на почвените и технологичните изисквания и параметри на културите води до значителни загуби, намален добив и занижено качество на продукцията, допълнителни разходи вложени в средства за торове, мелиоранти и обработки необходими за компенсация на всеки един от факторите и параметрите, които не отговарят на предварително заложените. С познаването на почвените характеристики на стопанисваните от Вас земи в детайли, Вие ще можете да направите точен избор и оценка на вида на културата и параметрите на които трябва да отговаря тя, за да можете да извлечете най-големи ползи и проходи от вашия бизнес.

Ето защо ние от Националната Почвена Служба Ви предлагаме:


Да проучим в детайли почвената покривка на земите които стопанисвате;

Да опишем и картираме прецизно всяко открито почвено различие и характеристика на средата;

Да оценим пригодността или непригодността за отглеждане, на всеки участък от вашето стопанство;

Да изготвим оценка за пригодност на избраната от вас култура и да я съобразим изцяло с параметрите на проучените почвени различия на вашите земи;

Да предложим алтернативни култури за териториите, които са оценени като непригодни;

Да Ви спестим значителни загуби в средства и време.


Изтегли документи