Първа карта на съдържанието на органичен Въглерод в почви – област. Силистра

Акцентите в проведения втори дебат – Българският избор – CAP2020
26/09/2017
препоръки за торене
Защо е важно препоръките за торене да са обвързани с характеристиките на почвата.
16/10/2017

Първа карта на съдържанието на органичен Въглерод в почви – област. Силистра

Почвите съдържат най-големия запас от органичен въглерод (C) в сухоземните екосистеми (2500 Pg Въглерод в 2 метровия почвен пласт), което е около два пъти повече, от количеството на Въглерода, което се съдържа в атмосферата. Ето защо и най-малките промени в запасите на Въглерод в почвата могат значително да повлияят на концентрацията на въглероден двуокис (CO2) в атмосферата. Значителна част от този Въглерод (12%) присъства и в земеделските почви, които от своя страна заемат около 1/3 (35%) от земната повърхност.

Прилаганите устойчиви практики в селското стопанство имат потенциала да бъдат мощен инструмент за смекчаване на изменението на климата чрез задържането на Въглерода в почвата. От друга страна влиянието на: пазарните сривове; нуждата от повече храна; увеличаването на световното население; нуждата от повече обработваема земя и разораването на пасищата, ориентацията на производството и потреблението към повече биологични и съдържащи изкопаеми икономики доведоха до интензифициране на селското стопанство, което беше постигнато чрез опростено редуване на културите, увеличено прилагане на химизация, многократни почвообработки и липса на каквито и да е органични/зелени практики. Всичко това доведе до намаляването на Органичния Въглерод в почвите.

Ползите от увеличаването (carbon sequestration) на запасите от Въглерод в почвите ползвани за селско стопанство включват: повишено плодородие на почвата и подобрени физични и биологични свойства чрез подобряване на влагозадържащата способност на почвата, подобрена структура на почвата и подобрена микробна активност, повишено снабдяване с хранителни елементи и най-вече с Азот, повишават устойчивостта на почвата (soil resilience) при настъпили влошени условия и др.

Имайки предвид важната роля на Органичния Въглерод за запазване на почвеното плодородие и осигуряване на устойчиво във времето селско стопанство, ние се опитахме да анализираме и онагледим количествено съдържание на Органичния Въглерод в българските почви.

Отчитайки концентрацията на натрупаните полеви данни, както и ползвайки литературни такива, и комбинирайки ги със съвременни ГИС и картографски платформи за пространствено моделиране, изработихме карта на пространственото вариране в съдържанието на Органичен Въглерод в повърхностния почвен слой в област Силистра.

Преобладаващите стойности на Органичния Въглерод в по-голямата част от територията на земеделските земи от областта са около 1,374 % или адекватно съдържание на Хумус от 2,369 %, което от своя страна определя изследваните почви по-скоро като средно хумусни.

Това е първи опит да се картира съдържанието на Органичен Въглерод в такъв подробен мащаб и използвайки полеви данни комбинирани с пространствени ГИС решения.

Осъзнавайки че промените водещи до загубата на Органично Вещество протичат със значително по-бързи темпове от тези показващи неговото възстановяване, тази карта е в състояние да бъде добра отправна точка за бъдещи проучвания, анализи, изграждане на тенденции и взимане на обосновани решения относно бъдещото състояние на така ценния ресурс – почвата.