Околна среда и устойчиво развитие

Национална почвена служба

Околна среда и устойчиво развитие


Националната Почвена Служба притежава отлична експертиза и позиция за решаване на най-предизвикателните нужди на обществото, включително и оценка на ефектите от екологичните въздействия, свързани с изменението на климата.

Ние се стремим да прилагаме иновативни решения на тези неотложни проблеми, като се стремим да превърнем и предоставим нашите умения и знания в услуга за устойчиво развитие на местно, национално и глобално ниво, както и да насърчим интердисциплинарните изследвания и обмен на опит в отговор на основните предизвикателства по отношение на устойчивостта, енергетиката, земеделието и околната среда, като ​​разработят и прилагат стратегии за устойчива околна среда.

Ние извършваме своите услуги с ясното разбиране за опазване на земите, водите, атмосферата и местообитанията, като работим съвместно с нашите партньори по проекти за околната среда, чрез насърчаването на чисти източници на енергия.

В тази връзка, ние от Националната Почвена Служба извършваме проектни и предпроектни проучвания и анализи относно:


Биопотенциала на почвената покривка и локалните климатични условия по региони за отглеждане на широк кръг земеделски култури, в това число: високопротеинови, етерично-маслени и енергийни култури (култури за биодизел, биоетанол, биомаса).

Основни характеристики на средата (наклон, изложение, ослънчаване, характеристики на почвата) за изграждане на инсталации от ВЕИ.

Характеристиките на почвената покривка (риск от ерозия, оценки на продуктивни качества, проекти за рекултивация и др.) под линейни продуктопроводи, газопроводи, електропроводи и др.

Оценката на замърсени терени с тежки метали, пестициди и радионуклиди, както и на нарушени терени следствие от рудодобив.

Прецизно ГИС (GIS) картиране, зониране и пространствени анализи на замърсени територии.

Картиране и оценка на агро-екологични зони (Agro-Ecological Zones - AEZ), застрашени местообитания и хабитати.


Изтегли документи