Общата Селскостопанска Политика след 2014г.

Лавандула – засаждане, отглеждане и прибиране – част 3
26/02/2013
Алтернативните култури, като основно средство за диверсификацията на стопанството
29/03/2013

Общата Селскостопанска Политика след 2014г.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНА СРЕДА И ПОЛЗИТЕ ЗА ФЕРМЕРИТЕ.

След като Европейският Съюз не успя да постигне значително намаляване в загубата на биологично разнообразие през 2010 г., ЕС си е поставил за цел да спре тази загуба до 2020 г.

През Октомври миналата година Европейската Комисия представи вариант на бъдещата Обща Селскостопанска Политика (ОСП) за периода 2014 -2020 година. В тази версия на документа бяха определени бюджетната рамка и базовите насоки на бъдещата ОСП.

Като генерално становище по време на прилагането на основните насоки се открои необходимостта от насърчаване на ефективното и устойчиво ползване на природните ресурси, като в същото време се запази структурата на ОСП изградена върху два стълба: Стълб І – Директни плащания и Стълб ІІ – Развитие на Селските райони.

В контекста на тези насоки, нов и особено важен за директните плащания е прилагания екологичен елемент в земеделските практики. Това „позеленяване“ или „екологизиране“ на земеделието чрез прилагането от селскостопанските производители на иновативни и щадящи почвата и околната среда селскостопански практики е основата на предлаганите и финансирани мерки. В същото време, „екологизирането“ на земеделието ще надгражда и усъвършенства досега съществуващите правила за добра земеделска практика.

В допълнение, от гледна точка на финансирането, 30% от директните плащания са планирани за „озеленяване“, с изключение на органично земеделските стопанства.

Ще се обръща особено внимание на съобразяването и районирането на културите с почвено-климатичните характеристики, на прилаганите сеитбообращения и на разнообразието в отглежданите култури, а за по екстензивната част от земеделието, ще се подпомагат предложения и дейности за опазване на постоянните пасища.

Основното предложение на комисията е във фермите с площ над 3 ха. обработваемата земя да бъде засята с поне 3 различни култури, с минимален дял от 5% всяка и максимален от 70%. Тази дейност е основна и води пряко до създаване на Биологично стабилни ландшафти чрез диверсификация при отглеждането на растителните култури. Ангажимента на фермерите при диверсификацията на отглежданите растителните култури, следва да гарантира минималното разнообразие от различни полски култури.

Положителния ефект за опазване на околната при тази дейност може да бъде постигнат например чрез редуване на културите, толкова дълго, и в такава последователност, колкото позволява мащаба и почвените условия на фермата. Освен във връзка с опазването и защитата на околната среда, прилагането на мерки за редуване на културите ще има дългосрочна полза за количеството и качеството на селскостопанските добиви, тъй като сеитбооборота запазва и плодородието на почвата.

Наши анализи на прилаганите ротации на културите, извършени в рамките на едно стопанство показват че ефекта на сеитбооборотите върху биоразнообразието е толкова по-голям, колкото по-разнообразни са използваните култури (най-вече бобови) и по-малки са парцелите. Благодарение на положителното влияние върху биологичното разнообразие и почвеното плодородие, следва да се предвиди допълнителен минимален процент от 5% до 7% бобови култури в сеитбооборота, спазвайки специфичното за България агро-екологично и почвено райониране.

Следвайки най-добрите Европейски практики и прилагайки нашите задълбочени практически и приложни познания в областта на земеделието, почвеното проучване и картиране, ние от Националната Почвена Служба:

– ще изготвим подробна Почвено-Климатична характеристика на почвената покривка във вашето стопанство;

– ще извършим пълна качествена оценка на пригодността на установената почвена покривка за отглеждане на избраните в сеитбообората култури;

– ще изготвим устойчив план на сеитбооборот във вашето стопанство, като го съобразим изцяло с местните почвени условия и характеристики;

– ще предложим достатъчно разнообразен видов състав на отглежданите култури, гарантиращ спазване на изискванията за „позеленяване“ или „екологизиране“ на земеделието.