Нов ресурс в ОСП предвижда подпомагане при създаване на нови плодови насаждения.

Прецизно Земеделие, Дигитално Земеделие и Интелигентно Земеделие – по какво всъщност се различават те?
06/02/2020
ВЕИ и ПОЧВИТЕ
18/10/2023

За първи път в новата Обща селскостопанска политика  се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е  да се подкрепят земеделските стопани в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства.Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Източник МЗХ: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/doplnitelno-podpomagane-she-stimulira-szdavaneto-n/

Ето защо правилният избор на най-подходящото място за засаждане и отглеждане на плодовите насаждения е от решаващо значение.

Този правилен избор бива подкрепен с изготвянето на Оценка за Пригодност на Земеделската Земя от нашата Почвена Служба.

Системата за Оценка на Пригодността на Земята е набор от алгоритми, базирани на правила, които интегрират и комбинират фактори на почвата, климата и ландшафта /топографски особености – наклони, изложения, надморски височини, ослънченост и т.н./, за да бъде определен и класифициран рейтинг или степен на пригодност за даден масив, парцел или БЗС.

Атрибутите, използвани за определяне на всеки от факторите, се основават на доказаната им способност да влияят върху по различен начин върху растежа и развитието на земеделските култури. Всяка една различна земеделска култура има своите специфични изисквания към факторите на средата в която расте и се развива – почвата, климата и ландшафта, както и към техните характеристики/атрибути – мощност на почвения профил, почвена текстура, почвена киселинност, почвен хранителен запас, температура, валежи, риск от град и мраз, наклон, изложение, надморска височина и много други.

Следователно, някои земи, парцели или масиви ще бъдат: пригодни за отглеждане на един вид земеделски култури, по-слабо пригодни за отглеждане на друг вид земеделски култури или въобще непригодни за отглеждане на трети.

Оценката за пригодност е особено важна при изграждане на трайни /плодни, лозя, етерично маслени, луковични/ насаждения, тъй като техните изисквания са по-високи: към дълбочината на почвения профил, към почвената текстура или механичния състав на почвата, към почвената киселинност, към температурните режими, към количеството на валежите и възможната поява на ранни или късни слани и мразове, към изложението и т.н.

От друга страна изграждането на трайни насаждения е скъпо начинание на което резултатите са виждат след няколко години /при встъпване в плододаване/ и пропускането на Оценката за Пригодност може да струва на стопанина значителна загуба на паричен ресурс при избор на неподходящо място за отглеждане.

Оценката за Пригодност се извършва по два основни начина:

  1. По налични данни от наши проведени почвени анализи.
  2. С допълнителни почвени проби и анализи.

Времето за изготвяне зависи от големината на парцела или парцелите, броя и вада на желаните култури за отглеждане, представените почвени, климатични и топографски различия и нуждата от допълнителни почвени проби за анализ.

Ако за исканите парцели са налични данни от проведени по-рано пробовзимания, процедурата отнема до 2 дни. Докато при необходимост от взимане и анализ на допълнителни почвени проби – времето за изготвяне на Оценката за Пригодност ще зависи от специфичния брой и вид на почвените анализи.

За да изготвим Оценка за Пригодност на вашите земи, моля да ни изпратите /тук/ – номер на парцела или парцелите /ако имате скица на парцела – може да я сканирате и изпратите/, населено място или землище и вида на културите, които желаете да отглеждане. Наш експерт ще Ви върне предложение за изготвяне на Оценка за пригодност в рамките на същия работен ден.