Новата ОСП 2021-27 – основни и специфични цели на ЕС и страните членки.

Текстура на почвата в лозарски район Харманли
21/03/2019
Почвена киселинност в лозарски район Харманли /поредица статии и карти/
11/04/2019

В контекста на намаляващия общ бюджет на ОСП, увеличаващите се зелени мерки, допринасящи в по-голяма степен за изпълнението на общите ключови цели на ЕС в областта на околната среда и климата, е основния въпрос, водещ към преработването на ОСП.

Други основни въпроси в предложението за нова ОСП са намирането на начини за опростяване и модернизиране на политиката, насърчаване на иновациите, ясен отговор на обществените опасения относно качеството на храните и използваните производствени методи и  насърчаване на по-голям растеж и работни места в селските райони.

Бяха направени две основни структурни промени, за да се постигне това:

1.преразглеждане и преструктуриране на отговорностите между ЕС и държавите-членки;

и

2. прехвърляне на фокуса на плащанията и подкрепата от спазването на правилата, определени на равнище ЕС, към фокусиране върху изпълнението им.

Новите предложения за ОСП 2021-27 осигуряват обща рамка, в обхвата на която ще трябва да се вместят националните мерки на държавите-членки. Тази рамка определя редица цели на равнище ЕС (основни и специфични) и предоставя набор от много опростени правила за проверките и контрола на разходите от държавите-членки (единен одит, системни проверки, годишно уравняване).

По-долу Ви представяме набор от общи показатели и набор от интервенции, които могат да бъдат адаптирани от държавите-членки, за да посрещнат собствените си нужди, доколкото те са адресирани и кореспондират с общите цели на ОСП.

 

Основни цели на новата ОСП:

  • насърчаване на интелигентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който да гарантира продоволствената сигурност;
  • Да подкрепи действията за опазване на околната среда и климата и да допринесе за целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;
  • Укрепване на социално-икономическата структура на селските райони;
  • И една хоризонтална цел: Модернизиране на сектора чрез насърчаване и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и насърчаване на усвояването.

 

Специфични цели на новата ОСП:

Във връзка с по-горе споменатите основни цели, се формулират и следните 9 специфични цели, в която посока и обхват, всяка страна членка ще трябва да предложи своите мерки за прилагане на ОСП на национално ниво.

Източник: European Commission