Издаване и поддръжка на сертификат Глобъл Гап и ЛийД / GLOBALG.A.P. & LEED

Национална почвена служба

Пробовзимане и анализ на почвени проби за издаване и поддръжка на сертификат Глобъл Гап и Лийд


Националната Почвена Служба извършва пробовзимане и анализ на почвени проби за издаване и поддръжка на сертификат Глобъл Гап и Лийд (GlobalGAP & LEED).

Дейности извършвани в обхвата на LEED & GLOBALG.A.P:


Съгласно изискванията за прилагане на добри селскостопански практики, и природосъобразно строителдтво, НПС изготвя индивидуални схеми за пробовземане на водни, растителни и почвени проби за всеки отделен парцел или масив. В съответствие с отглежданата култура и локалните почвени условия, ние определяме оптималния брой и вид на почвените проби, които ще са необходими за изготвянето или за продължаването на сертификата Глобъл Гап (GlobalGAP). Изготвената схема за пробовзимане и самото взимане на почвените проби се извършна от наш екип и обхваща всички видове стопанства: - зърнено производство, производство и отглеждане на зеленчуци (включително и оранжерийно производство), овощно производство и лозарство.

Във връзка с въвеждане на обекти под Leed сертификат - изготвяме карти на почвената покривка, такава каквато е била преди започването на обекта подлежащ на Leed сертифициране. Извършваме теренно пробовземани и анализ на почвени проби за широк кръг параметри. Изготвяме Становище за съобразност и съпоставимост на почвената покривка около обекта с исторически и естествено обусловената в района.

Изготвените становища включват:


Ситуационна скица на масивите

Избрана схема на пробовзимане (местоположение на почвените проби, дълбочина, количество и т.н)

  • прецизна схема с GPS локализация на всички почвени проби
  • точни координати и х-ки на водните проби от източниците ползвани за напоявани (брой, количество, дебит, поливна норма и др.)
  • точна локализациа и х-ки на растителните проби (брой, количество, култура, фенофаза, степен на зрялост и др.)

Резултати от теренното пробовзимане и лабораторните анализи (остатъчни количества на пестициди, тежки метали и нефтопродукти, и ако е необходимо - агрономически статус.)

Становище за чистота, съгласно отчетените стойности и концентрации.

Почвени карти с настояща почвена покривка в рамките на обекта и в прилежащият район.

Становище за сравнимост и съпоставимост на използваната почвена покривка с природно обусловената в района.

Почвените анализи за остатъчни количества на пестициди, нефтопродукти и тежки метали се извършват в рамките на 17 дни, като срока може да варира в зависимост от натовареността на лабораторията.


Изтегли документи