Добрата програма за взимане па почвени проби гарантира точните препоръки и здрав добив

Важното значение на вземането на почвени проби от полето
07/03/2019
Текстура на почвата в лозарски район Харманли
21/03/2019

Правилното хранене е от съществено значение за добрия растеж и производство на земеделските култури. Използването на почвени анализи помага да се определи моментното състояние на наличните хранителни вещества.

Потенциала за печалба на земеделските стопани зависи от производството на достатъчно по количество и качество култури, така че за да се поддържат производствените разходи на ниско ниво.

Ефективното прилагане на правилните видове и количества торове е важна част от постигането на рентабилни добиви.

 1. Вид на почвените проби

В зависимост от целта на пробовземането /препоръка за торене, нужда от варуване, оценка за пригодност, анализ на замърсяване и др./ почвените проби и показателите за които ще се анализират варират в широки граници.

 1. Схема по пробовземане

Схемата за пробовземане трябва да отговаря напълно на локалните характеристики на терена и почвената покривка. Затова схемата за пробовземане се изгражда предварително от експерт почвовед и се следва при пробовземането на терен.

 1. Брой на почвените проби

С добре изградената схема на пробовземане се формира оптимален брой на почвените проби и се гарантира точността на резултата, като се спестяват ненужни разходи на фермера за анализа на голям брой допълнителни почвени проби.

 1. Дълбочина на пробовземане

В зависимост от вида на отглежданата култура се променя и дълбочината на пробовземане. Дълбочината на взимане на почвената проби трябва да отговаря на дълбочината на която се развива най-големия процент от кореновата система на растението и там където се извършва най-ефективното хранене и усвояване на хранителните вещества.

 1. Период на пробовземане

Периода на взимане на почвените проби трябва да се съобрази изцяло с целта на пробовземането.

Ако се взимат проби за определяне на торовата норма при подхранване на културите , с приоритет се избират местата с компрометиран посев/анемични фиданки или насаждения с намален растеж.

Ако се взимат проби за предсеитбено и/или запасяващо торене – пробовземането се извършва максимално близо до периода на самата сеитба. Много е важно да се съобрази и нужното време за анализ на почвените проби и получаването на резултатите, за да има достатъчно време за тяхното коректно разчитане и изготвянето на точна препоръка за торене.

 1. Честота на взимане на почвените проби

Честотата на взимане на почвени проби зависи от състоянието на посевите/културите. Като правило, почвени проби се вземат поне веднъж годишно преди сеитба/засаждане и веднъж преди настъпването на ключови фази /фенофази/  от развитието на културите.

 1. Начин на пробовземане

Начина на пробовземане гарантира и точността на резултатите. В зависимост от вида на почвената проба и показателите за които та ще се анализира се взимат: средни проби /формирани от няколко единични проби в съответствие с изготвената схема/; единични проби /когато търсим конкретни физични почвени показатели/; с фиксирана дълбочина на пробовземане /в зависимост от вида на културата: житни, зеленчуци, трайни, етерично-маслени, лозя и др./; почвени проби по хоризонти /когато изследваме почвените характеристики в дълбочина/ и т.н. Начина на пробовземане осигурява повече от половината от достоверността на почвените анализи, останалата част се пада на самите анализи.

 1. Вид на почвения анализ

В зависимост от вида на показателите за които ще се анализират почвените проби, те се анализират по приети стандарти и методики, в утвърдени и ако се наложи в акредитирани лаборатории.

 1. Правилно разчитане на резултатите и точност на препоръката

За правилното разчитане на резултатите от почвените анализи съвсем не е достатъчно да бъдат интерпретирани самите цифри/стойности от анализа. Ако не бъдат взети под внимание локалните характеристики, като параметрите на средата, характеристиките на почвата, вида на предшественика и настоящата култура, добива и др., препоръките за торене ще бъдат значително неточни.

 1. Вид и норма на торене

На базата на получените резултати от почвените анализи, вида и състоянието на почвената покривка, локалните топографски характеристики и желания добив се подбира торовата субстанция, така че да задоволи нуждата на растенията от хранителни вещества, да не предизвиква влошаване на почвените характеристики /вкисляване, засоляване/ и да не води до увеличени разходи на фермера от допълнителни ненужно завишени количества тор. Важно е да се вземе предвид вида и произхода на торовата субстанция, ако се прави препоръка за торене за органично/био земеделие.

 1. Време за торене

Времето за прилагане на торовата норма зависи от отглежданата култура и резултатите от почвените анализ. Обикновено торовата норма се прилага еднократно или на части. Времето за торене също се съобразява с климатичните характеристики на периода в който се прилага, както и с характеристиките на почвената покривка /например: при леки почви и сухо време торовите субстанции ще останат в голяма степен неусвоени от растенията или при леки почви и силен валеж торовите субстанции ще се измият/дренират в дълбочина и отново няма да бъдат достъпни за растенията /.

 

Спазвайки добрите практики, ще гарантираме здрави почви и устойчиви добиви!

 

Съдържание на хранителни елементи в по-често срещаните торове

Субстаниция Kомбинация Азот Фосфор Калий Сяра
(N) (P2O5) (K2O) (S)
Азотни торове
Урея 46-0-0 46 0 0 0
Амониев Нитрат /гранули/ 34-0-0 34 0 0
0
Амониев Сулфат-Урея 34-0-0 34 0 0 11
Амониев Сулфат 21-0-0 21 0 0 24
Амониев Анхидрид /газ/ 82-0-0 82 0 0 0
Урея-Аномиев Нитрат /течен/ 28-0-0 28 0 0 0
Фосфорни торове
Моно-Амониев Фосфат 12-51-0 12 51 0 1.5
Моно-Амониев Фосфат 11-55-0 11 55 0 0
Амониев Фосфат /течен/ 10-34-0 10 34 0 0
Азотно Фосфорни торове
Амониев Фосфат Сулфат 16-20-0 16 20 0 14
Амониев Нитрат Фосфат 23-23-0 23 23 0 0
Амониев Нитрат Фосфат 27-14-0 27 14 0 0
Урея Амониев Фосфат 27-27-0 27 27 0 0
Урея Амониев Фосфат 34-17-0 34 17 0 0
Калиеви торове
Калиев Хлорид 0-0-60 0 0 60 0
Калиев Сулфат 0-0-52-12 0 0 52 12
Серни торове
Амониев Сулфат 20-0-0-(24) 20 0 0 24
Гипс /за варуване/ 0-0-0 0 0 0 17
Чиста Сяра /като елемент/ 0-0-0 0 0 0 90-99
Амониев Трисулфат /течен/ 12-0-0-(26) 12 0 0 26