Време е да планираме добивите за следващата земеделска 2014 година

Почвените проучвания – основно средство за правилно планиране и устойчиво управление на стопанството
26/04/2013
Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 1
29/07/2013
Полево проучване ЛУКАС 2018

Време е да планираме добивите за следващата земеделска 2014 година

След приключване на жътвената кампания е времето да бъдат направени почвените проучвания, почвените анализи и да бъде оценена коректно моментната запасеност на почвата с хранителни елементи.

Периода след жътва е особено подходящ за извършване на почвени анализи, защото взетите и анализирани почвени проби отразяват остатъчните количества на макро елементи, които растението не е успяло да изконсумира в периода на своето развитие.

Взимайки под внимание тези остатъчни количества или пък липсата им, за вас остава да добавите само тези количества и такива видове торове и мелиоранти, така че да допълните нуждите на културата която ще отглеждате и добива който планирате да получите.

Извършването на почвени анализи точно в този период повишава ефективността на дадените препоръки за торене и Ви спестява средства при влагане на ненужно високи и необосновани количества и норми торове.

Взимайки под внимание резултатите от почвените анализи и комбинирайки ги с резултатите за характеристиките на почвената покривка във вашето стопанство, ще определим точната норма за торене която да приложите на единица площ, така че да получите най-висок технически и икономически ефект от торенето (максимален по количество и качество добив, при оптимални торови норми).

Защо нормите на торене трябва да се съобразяват с почвените характеристики, почвените анализи, хранителният статус на полето, културата предшественик и културата която планираме да засеем?

– Защото почвените характеристики са основното място за растеж и развитие на кореновата система на растенията;

– Защото почвените характеристики влияят най-силно върху подвижността и достъпността на торовете за растенията;

– Защото почвените характеристики се отразяват най-силно върху влажността на почвата, а от там и върху усвоимостта на торовете от растенията (все пак хранителните вещества постъпват в растенията чрез течната фаза на почвата/почвеният разтвор);

– Защото комбинацията от познаването на почвените условия и запасеността на почвата от почвените анализи е единственото средство за ефективно ползване на торовете (без влагане на излишни количества и ненужни разходи);

– Защото икономическата ефективност от влагането на торове ще бъде висока само ако получавате високи и качествени добиви при минимизирани разходи за торове;

– Защото торенето предоставя известни възможности за по-добро използване на разполагаемата вода в почвата, поради факта че при по-добро хранене на растенията транспирационният им коефициент се оптимизира;

– Защото всяка култура консумира в различни количества, с различна скорост и различни по вид хранителни елементи, тоест и оставя в почвата след жътва различни по вид и количества хранителни елементи;

– Защото следващата култура от своя страна, има изисквания и нужди от различни по количество и вид хранителни елементи, във всяка фаза от своето развитие за да постигне желаното качество и планирания добив;

Отчитайки всички тези доводи и предпоставки, ние сме готови да извършим пълно агрохимично обслужване на Вашите земи, да извършим почвено проучване и почвени анализи и да предоставим точните препоръки за торене.