ВЕИ и ПОЧВИТЕ

Нов ресурс в ОСП предвижда подпомагане при създаване на нови плодови насаждения.
16/02/2021

Почвата е нашият най-ценен ресурс!

Почвата е силно лимитиран /на практика не възобновяем в рамките на нашия жизнен цикъл/ ресурс, и като такъв все по-трудно ще отговаря на растящото население и неговите нужди!

Почвата осигурява повече от 95% от нашата ежедневна храна!

Почвата трябва да бъде опазвана, така както и водата която пием и въздуха който дишаме!

В тази връзка трябва да се прилагаме устойчив баланс между съхраняването на почвата и замяната на замърсяващи технологии с чисти такива – например ВЕИ.

Изграждането на нови ВИЕ инсталации не бива да бъде за сметка на увреждането на почвите и намаляването на техния производствен капацитет. Съществува все още неусвоен потенциал за изграждане на нови ВЕИ върху слабопродуктивни /земи от 7ма до 10та категории/ земи, наклонени и/или ерозирали земи или други нарушени терени.

Разпределението и картирането на такива земи на територията на ниво землище и/или община би предоставило по-точна и ясна визия за местния потенциал за развитие на ВЕИ.

Базирайки се на нашият дългогодишен опит – ние можем да подготвим и картираме потенциално подходящи територии за изграждане на ВЕИ в различен териториален обхват, без това да води до въздействие върху плодородните земеделски земи.

При интерес – моля, да се свържете с нас!