План за Действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС

Новите зелени мерки – потенциални ползи за българските фермери
16/09/2014
лукас 2015
LUCAS 2015 – Рамково статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването
04/01/2015
биологичното производство в ЕС

План за Действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС

биологичното производство в ЕС

На 24 март 2014 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за нов Регламент касаещ органичното производство. Новият План за Действие ще влезе в сила през април, докато новият „Органичен“ регламент ще бъде подложен на тристранни дискусии, с ключовите институционални структури, ангажирани в Европейския съвет и Европейския парламент.

Това предложение за нов регламент се основава на един процес, който започна през 2012 г. В своите документи и съобщения, Комисията обяви, че основните причини за започване на този процес са настоящите нужди и очаквания на потребителите и производителите с цел предотвратяване на несигурностите в сектора и правилно адаптиране на законодателството към бързо развиващия се сектор и пазар на органичното земеделие. Сега Европейският парламент на Съвета на Европа обсъждат адаптиране на правната рамка, като очакванията са законодателство да влезе в сила през 2017 г.

В текстовете на предложения План за Действие, Биологичното производство е определено като цялостна система за управление на земеделието и производство на храните, която съчетава най-добрите екологични практики, високо ниво на биологично разнообразие, опазването на почвите и прилагането на високи стандарти за благосъстояние на животните, и производствени практики съобразени с предпочитанията и изискванията на потребителите за „чисти“ продукти, произведени и добити с използване само на естествени ресурси и процеси.

Органичното производство обхваща производителите в земеделския и аквакултурния сектори, както и техните консултанти, доставчици, партньори и разпространители, които прилагат и отговарят на строгите правила на органичното производство.

Голямото предизвикателство пред сектора на биологичното земеделие е да се гарантира стабилен растеж на търсенето и предлагането, като същевременно се запази доверието на потребителите.

Амбицията на предложение План за Действие е да се окаже подкрепа в развитието на сектора, както и предстоящите промени в законодателната рамка на европейско и местно ниво и по-специално чрез проучване на нови средносрочни и дългосрочни възможности за решения на предизвикателствата на производството, търсенето и предлагането.

Този план за действие предлага и принос към целите, заложени в стратегията Европа 2020. Като се има предвид, че опазването на околната среда и използване в максимална степен на агро-екоогичния потенциал е приоритетна цел на биологичното производство, Плана за Действие допринася и за постигане на целите на 7-ми програма за действие по околна среда до 2020.

Планът за Действие ще се включа допълнителни партньорства и ще подкрепя и мобилизира участието на други страни, по-специално държавите-членки и заинтересованите страни.

биологичното производство в ЕС