Алтернативните култури, като основно средство за диверсификацията на стопанството

Общата Селскостопанска Политика след 2014г.
26/03/2013
Текущите мерки от реформата на Общата Селскостопанска Политика
17/04/2013

Алтернативните култури, като основно средство за диверсификацията на стопанството

Защо да разнообразяваме?

1. За да отговорим на новите изисквания от прилагани дейности по мерките на Общата Селскостопанска Политика;
2. За да получим дългосрочни ползи;
3. За да опазим основния природен ресурс, който е в основата на всяко „здраво“ земеделско стопанство – „ПОЧВАТА“;

Не е тайна, както за нашите експерти, така и за земеделските производители, че правилното прилагане на сеитбообращенията може да се прекъсне цикъла на развитие и размножаване на вредните насекоми и болести, да доведе до намаляване на плевелите, да ограничи загубата на почва в следствие на ерозия, да повиши почвеното плодородие, да подобри структурата на почвата и да повлияе положително върху запасите на влага в почвата.

Като цяло, икономическата картина на едно стопанство прилагащо „диверсификация на културите“ се подобрява значително с течение на времето. Брутния доход от алтернативните култури може да бъде по-висок а производствените разходи могат да намалеят. Например, добавянето на бобови растения в сеитбооборотите намалява нуждата от закупуване на допълнителни количества азотен тор. Освен това, ротации които включват три или повече култури обикновено имат по-малко проблеми с вредители, което намалява нуждата от закупуване и прилагане на пестициди.

Диверсификацията на отглежданите култури в земеделските стопанствата прибавя допълнителни ползи като:

– смекчава въздействието на провежданите агротехнически мероприятия върху околната среда и природните ресурси;

– разпределя икономическия риск за земеделските производители („слабата“ година за едни култури ще бъде добра за други. Така пропуснатите ползи от една провалена реколта, ще бъдат компенсирани от добрите реколти на другите отглеждани култури);

– повишава гъвкавостта на стопанството и използването на печеливши пазарни ниши за допълнително отглежданите култури;

– създава нов поминък и бизнес въз основа на по-голямото разнообразие на отглежданите култури;

– укрепва общностите в селските райони чрез повишаване на заетостта;

– подпомага националната икономика, като позволява на местните производители да отглеждат култури, които иначе биха били внасяни;

За да се постигнат всички тези желани ефекти е необходимо избора на културите, начина и времето за тяхната ротация да бъдат съобразени с резултатите и препоръките от първоначално проведеното подробно почвено проучване и почвено картиране.

Разнообразните ротации също така намаляват икономическия риск, свързан с неблагоприятните метеорологични условия, лимитиращи развитието на всяка една култура.

Въпреки сушата например, в сеитбооборота може успешно да се ползват такива култури, които в различен стадий от своето развитие имат различна потребност от влага. Освен фенологичните разлики във потребността на влага, нашия опит показва, че добри резултати показва и включването на култури с различни място и дълбочина на влаго- потребност. Например слънчогледа има свойството да ползва моментната влага по цялата дълбочина на почвен профил, докато житните са ограничени само до достъпната влага на дълбочина до 40 см. Ето защо точното познаването на характеристиките на почвите във Вашето стопанство е от особено значение за формирането на устойчив сеитбооборот и висок и качествен добив.

Отглеждането на различни по вид култури, които имат нужди от влага в различни фази на тяхното развитие води до равномерното и устойчиво разпределение на икономическия риск. Колкото повече са културите, толкова тежестта на икономическия риск върху вашето стопанство ще се разпредели върху повече култури и в крайна сметка ще бъде минимален за вас и вашия бизнес.

В наши дни все по-голям брой клиенти обръщат внимание на екологичните храни, или както казваме ние, искат да знаят „историята“ на храната която купуват. Това дава допълнителна възможност за включване и оглеждане на култури по екологичен начин.

Както е добре известно различните култури, било то и алтернативни, изискват различни почвени и климатични условия за растеж и развитие. Познавайки в детайли голямото почвено разнообразие в страната, ние от Националната Почвена Служба ще Ви предоставим приложни знания и идеи за алтернативни земеделски предприятия, изцяло съобразени с локалните почвени характеристики на Вашето стопанство.

А за местата където интересът Ви е по-голям, ще извършим подробно почвено проучване и ще Ви предостави базова отправна точка за избора на подходящите за отглеждане алтернативни култури и пълна програма за необходимите агротехнически мероприятия.