Национална почвена служба / National Soil Survey

НПС е водеща компания в предоставянето на точни и прецизни препоръки за избор на подходящи терени за създаване на насаждения за производство на висококачествена и конкурентноспособна земеделска продукция.

НПС фокусира своята дейност към устойчивото управление и ползване на земеделските земи чрез изследване и предоставяне на информация за почвената покривка, нейните продуктивни, екологични, технологични качества и агроклиматични условия.

НПС осъществява специализирани дейности, свързани с оценка на качеството, опазването, възстановяването и подобряването на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.

НПС изготвя и предоставя специализирани услуги и консултации на физически и юридически лица в областта на почвените земеделски ресурси, с цел устойчивото им управление и изготвяне на проекти за кандидатстване по мерки и програми за развитие на земеделието и селските райони.

eng

National soil Survey /NSS/ is a direct successor of the former Soil Resources Agency - still providing services related to the soil survey with high quality and precision.

NSS is a leading company in providing accurate and precise recommendations for the selection of suitable land for establishing plantations for the production of high quality and competitive agricultural production.

NSS focuses its activities towards sustainable management and use of agricultural land by researching and providing information on soil, its productive, ecological, technological features and agro-climatic conditions.

NSS provides specialized services and advice to individuals and legal entities in the field of Soil science, Agriculture, Environment, Ecosystem services assessment, GIS and Remote Sensing.